20:4כ׳:ד׳
1 א

ולמה הבאתם וגו'. תרעומת ב' למה הביאום דרך מדבר שהוא מקום סכנת מיתת צמא שהיה להם להעלותם שלא על דרך המדבר, והכונה בזה כיון שאין כח ביד משה לתת להם מים במדבר על מי סמך להביאם דרך שם.

זלמה הבאתם את קהל ה׳ אל המדבר הזה, "and why did you bring this community to this desert, etc.?" Their second complaint was why Moses had chosen a route through the desert. Their reasoning was that seeing Moses was unable to provide water in the desert, by whose authority had he chosen such a route?

2 ב

ואומרם ולמה העליתונו וגו' פירוש ואם תשיבו אותנו כי אין דרך מובטח להעביר אתכם בו אלא דרך מדבר או הכרח היה הדבר שתעברו דרך מדבר, לזה נתרעמו ואמרו אם כן לא היה לכם להעלותינו ממצרים כיון שהוא מוכרח להביא אותנו אל המקום הרע הזה שיש בו סכנה שאינו מקום זרע וגו' כאומרם ז''ל (חולין פח:) מדבר אינו מעלה צמחים.

They said ולמה העליתנו, "and why did you bring us up from Egypt (verse 5)? They argued that if Moses were to reply that there was no other safe route to bring them to the land of Canaan and he therefore had to bring them to this inhospitable location, why did he bring them out of Egypt altogether? Our sages in Chulin 88 already defined a desert as a place where there is no vegetation.

3 ג

ואמרו אל המקום בה''א הידיעה לומר שמדות רעות שבמדבר ידועות הם שאינו מקום וגו', ומים אין לשתות פירוש אפילו לשתות שהוא דבר ההכרחי ואתם אינכם יכולין להמציא לנו מים, ולא היה מענה בפי משה ועמד בתפלה לפני ה' הוא ואהרן דכתיב ויפלו על פניהם:

They spoke about אל המקום הזה with the letter ה as a definite article to indicate that the negative qualities of that location had been well known. They added: ומים אין לשתות, "and there is no drinking water," to underline that not even the most basic fundamentals for survival existed in that area. Moses was unable to answer the people and both he and Aaron stood in prayer before the Lord. This is the meaning of "they fell on their faces."