13:18י״ג:י״ח
1 א

ונתן לך רחמים ורחמך. כוונת מאמר זה כאן לפי שצוה על עיר הנדחת שיהרגו כל העיר לפי חרב ואפילו בהמתם מעשה הזה יוליד טבע האכזריות בלב האדם, כמו שספרו לנו הישמעאלים כת הרוצחים במאמר המלך כי יש להם חשק גדול בשעה שהורגים אדם ונכרתה מהם שורש הרחמים והיו לאכזר, והבחינה עצמה תהיה נשרשת ברוצחי עיר הנדחת לזה אמר להם הבטחה שיתן להם ה' רחמים הגם שהטבע יוליד בהם האכזריות מקור הרחמים ישפיע בהם כח הרחמים מחדש לבטל כח האכזריות שנולד בהם מכח המעשה.

This is the intention of this section here, according to the commandment of a city that is rejected, that this whole city [that rejected G-d] be killed by sword, and even their animals. This act will give rise to the nature of cruelty in the heart of man, as the Ishmaelites told us in the king's article that they have a great desire to kill a person and uproot them. The promise of God is that He'll give them mercy, even though nature will give birth to cruelty. The source of mercy [G-d] will affect the power of mercy [within you] to negate the cruelty that was born by virtue of the act [of killing out the city]. And it says about this city [that was killed out] as long as a man has a cruel nature, G-d will behave with him the same way, that G-d is not merciful [on the cruel-natured man], but compassionate.

2 ב

ואומרו ורחמך העיר בזה שכל זמן שהאדם הוא בגדר טבע אכזרי כמו כן יתנהג ה' עמו שאין ה' מרחם אלא לרחמן:

The Torah adds once more ורחמך "and He will be merciful," to warn you that G'd will help us practice mercy only if we ourselves have endeavoured to develop this character trait within ourselves.

3 ג

ואומרו והרבך נתכוון לנחם העם בראותם כי נפרצו פרץ באובדן אנשי עיר אחת יחד, לזה הבטיחם כי לא ירע לבבם כי הוא ירבה וימלא החסרון בתוספת מרובה. ואומרו כי תשמע נתן טעם להבטחתו כי בשלמא אם היתה הרציחה של אנשי עיר הנדחת לנקמה אנושית יש מקום להנמשך מהדבר מה שאין כן עתה שאין המעשה אלא מטעם קבלת מצות המלך, והוא אומרו כי תשמע בקול ה' לשמור את כל מצותיו כי כשעושים משפט בעיר הנדחת כאלו קיימו כל מצות ה' כאומרם ז''ל (סנהדרין קי''א:):

והרבך, "and He will multiply you." This is a consolation for the people who have watched their numbers being diminished when they executed the inhabitants of the עיר הנדחת, the city whose majority adopted idolatry as their religion. G'd promises that He will more than make up for the void created by these executions. The Torah adds: כי תשמע בקול השם, "if you hearken to the voice of the Lord." The Torah's promise to multiply the Jewish people will be fulfilled only if the execution of the inhabitants of the idolatrous city was motivated purely by religious considerations. If some of you exploited this opportunity to settle some personal score, the Torah's promise is null and void. The Torah adds the words לשמור את כל מצותיו "to observe all His commandments," to tell us that when one carries out the law concerning the עיר הנדחת one is considered as if one had performed all the commandments collectively.