Mishpatim, Comment 4 משפטים, ד׳
1 א

ד' פרשיות

2 ב

ענין סוד כללי של ד' פרשיות. יש להבין ולדעת מהו סוד ענין מהד' פרשיות אשר רצונו הבורא ית' וית' לקוראם בתוה"ק בכל שנה ושנה כסדר הזה שקלים. זכור. פרה. החדש. ועל מה הטבעו אדניה. ובהעיר לב י"ל דהנה כתיב מי מדד בשעלו מים ושמים בזרת תכן ושקל בפלס הרים וגבעות במאזנים וכבר נודע דאין הרים אלא אבות וגבעות הם בחי' אמהות כי בכל עולמות הקדושים ישנו בחי אבות ובחי' אמהות כנודע למביני מדע והבורא בהוב"ש הנכבד והנורא שקל בפלס ההרים והגבעות. ולהבין זה נקדים מה שכבר ידוע ומבואר אצלינו אשר בראשי' המחשבה כשעל' ברצון הקדום הפשוט להאצי"ל ולברו"א וליצו"ר ולעשו"ת את העולמות כדי למלוך עליהם ולהיות לו תואר מלך. כי אין מלך בלא עם. והסתכל בחכמתו ית' וית' כי איך יוכלו הנאצלי"ם והנבראי"ם והיצורי"ם והנעשי"ם לקבל אור בהירות א"ס וא"ת. לאשר אורו ית' וית' הוא בחי' א"ס וא"ת. והעולמות אפילו הנאצלי"ם הם נגדו ית' וית'. בבחי' בעלי סוף ותכלית ומכש"כ שאר הנבראי"ם והיצורי"ם והנעשי"ם וכל העולמות התחתונים שהם בעלי גבול וסוף ותכלית. ואיך יוכלו לקבל אורו ושפעו וחיותו הנשפע מאליו ית' וית'. ולזה כביכול הוה מזעיר גרמיה ושקל בפלס הרים וגבעות במאזנים וגם מדד בשעלו מים ושמים בזרת תכן. והיינו שמדד ושקל בחכמתו ית' וית' על ידי צימצומים רבים שצימצם כביכול א"ע לכל עולם ועולם ולכל בחי' ובחי' להופיע את אורו הזך ולהשפיע עליו כפי אשר יוכל שאת כוחו ומדריגתו של זה העולם והבחינה לכאו"א לפי מדריגתו ובחינתו להחיות הקודש לפי בחי' ולשרפי הקודש ולהמלאכים ולהגלגלים ולהעולמות התחתונים כאו"א כפי אשר יוכל לקבל שפעו וחיותו וחסדו ית'. ככה נשקל ונתפלס עליו אור שפעו ית'. וזה היה בראשית הבריאה אשר עלה לפניו ית' ברצונו הקדום והפשוט להאציל ולברוא את העולמות והוא כביכול בחי' עלמא דמתקלא והנה כבר מבואר למעלה דבריאת העולם בפועל היה בא' בניסן. וגם ידוע מספה"ק בסוד עש"ן שהוא עול"ם שנ"ה נפ"ש דאינון ברזא חדא. ולזה אנו מקדימין קודם התחלת השנה שהוא א' בניסן לענין הבריאה בפועל ואנו קורין בכל שנה ושנה מקודם הד' פרשיות וסודם ורמיזתם הוא כך פ' שקלים הוא בסוד בחי' עלמא דמתקלא וכנ"ל אשר שקל בפלס כו'. והנה נודע כי לגודל הצימצומים אשר נתהוה ע"י משקל הקודש מעילה לעלול ומעילה לעלול עד לאלפי אלפים ורבבות מדריגות והכל צימצום אחר צמצום עד למטה בצמצומים הגדולים אשר נתהוה ישנו שם אחיזה להחיצונים ר"ל. בסוד סוספיתא דדהבא שהוא זוהם הזהב הקשה והוא בחי' עמל"ק הרשע שהוא הראש להקליפות וכמ"ש ראשית גוים עמלק ולזה צוה לנו הבורא ב"ה וב"ש לקרות בתוה"ק אחר פ' שקלים פ' זכור: לזכור מעשה עמלק ולמחות שמו מתחת השמים בל יזכר ובל יפקד. וכאשר אנחנו מחכים לזה בב"א. לזה אנו קורין פ' זכור והנה הגם כי נמחה שמו של עמלק מן העולם עכ"ז עדיין צריך טהרה וזיכוך וציחצוח בכ"מ אשר מצאה ידי אחיזתו ולרמז זה אנו קורין אח"כ פ' פרה שהיא רומזת אל הטהרה. ואז כשיזדכך ויטהר ויצוחצח הכל כראוי אז תיכף ומיד תהיה הגאולה בב"א ויתחדשו העולמות בסוד שם מ"ה החד"ש וכדאי' בספרים הק' ואז יכירו וידעו כל באי עולם כי מלכותו ית' בכל משלה והוא מלך ע"כ העולם כולו בכבודו ולזה אנו קורין פ' החודש והכל בסוד גלגל ההיקף ובסוד עש"ן עול"ם שנ"ה נפ"ש ולזה ג"כ אין הפסק' בין פ' פרה לפ' החודש בשום שנה כי תיכף אחר הטהר' והזיכוך יתחדש העול' ואז נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרי'. וכן יהיה במהרה בימינו אמן והמשכיל יבין כל זה: