Noam Elimelech
Introduction, Approbations פתיחה, הסכמות
1 א

הסכמת הרב הגאון הגדול החסיד המפורסם בדורו אב"ד דק"ק ליזענסק
ואשא עיני וארא והנה שני אנשים נצבים לפני, ובידם מגילה עפה כתובה פנים ואחור וקדם למעשה בראשית, דברים העומדים ברומו של עולם למבינים וראוים לאומרם, ויוצאים מפה קדוש איש אלקים נר ישראל וקדושו המנוח מהור"ר אלימלך זצלה"ה, אשר מכירו הייתי לשעבר, וזה כמה שנים אשר נתקבלתי פה קהילתינו מקום תכונתו מקור מים חיים, אשר רבים שתו וחיו לשכנו דרשו ובאו מקצה ארץ עד קצהו. אמנם עכשיו ביותר אשר באו לפני אנשים האלו אנשי שם, ה"ה בן לאותו צדיק אשר הניח אחריו ברכה הרבני המופלג החסיד המפורסם כמוהר"ר אלעזר נר"ו, וחד דעמיה ה"ה הרבני המופלא ומופלג בתורה וחסידות ויראה שלם כמוהר"ר זכריה מענדיל נר"ו בנן של קדושים שלשלת יחוסים, ופרשו את המגילה לפני מדברים עתיקים הנחקקים מפיו הקדוש, והמה מתאמצים לעלות למצוה רבה לזכות הדור לחוק מהני מילי מילין עלאין קדישין בספר ספירת דברים קדושים אשר מושכים את הלב ליראה וקדושה, ואורו עיני כי טעמתי מעט הדבש בקראי בו שנים ושלש דלתות והמה מתוקים לחיך ונכנסים ללב. ואמרתי שגם מזה נודע גודל צדקתו וענותנותו שלא רצה להתגלות את עצמו כל כך בחייו כאשר היה דרכו תמיד להקטין את עצמו. לכן הנני מחזקם בלבי וידי לחוק הדברים האלו בספר לקבעם בדפוס ויעשו כיון, ויהא רעוא שזכות החסיד המנוח הנ"ל וזכות רבים אשר יעוררו לבבם בקוראם דברי קדושים האלו יעמוד לנו להיותינו זוכים במהרה לטעמי תורה מנשיקות פי משיח צדקינו, ויוחש ויכונן במהרה מקום מקדשינו אמן. וראוי ונכון שלא להסיג גבולם בהדפסת עוד זה הספר עד זמן י' שנים מעת הנ"ל אם לא ברשות בניו. הכ"ד המדבר לכבוד התורה ולומדיה וליראה את השם הנכבד והנורא, יום ו' י"ד חשון שנת תקמ"ח לפ"ק. הקטן זאב וואלף במוהר"ר אלעזר פה ק"ק ליזענסק

2 ב

הסכמת הרב הגאון הגדול החסיד המפורסם בדורו אב"ד דק"ק פשעוורסק
בא החכם לגבולי הרבני המופלא החסיד מוהר"ר אלעזר, בן לאותו צדיק הרב המופלג החסיד המפורסם קדוש ישראל איש פלא המנוח מוהר"ר אלימלך זלה"ה, כבר נודע בישראל גודל צדקתו וחסידותו רבים השיב מעון, ונשאר אצל בניו מרגניתא טבא חידושים על התורה אשר חידש בחייו, וראיתי קצת פירושים, מצאתי בהם מתוקים מדבש ונופת צופים, וודאי יהיו תועלת גדול להדפיס הספר הזה, כאשר אמרו חז"ל דברים היוצאים מן הלב נכנסים לתוך הלב. והנני מסכים מי יתן ויחוקו בספר מילין, וזכות הרב המחבר יעמוד לנו. הכ"ד המדבר לכבוד הרב המנוח החסיד המפורסם מוהר"ר אלימלך ז"ל אשר כל ימיו עסק בתורה ובמצות, וראוי לכל אדם להשתדל לדבר מצוה כזה להיות שפתותיו של אותו הצדיק דובבות בקבר, זו תורה וזו שכרה, נוצר תאנה יאכל פריה. הכ"ד הבא עה"ח היום יום ב' מרחשוון תקמ"ח לפ"ק פה ק"ק פשעוורסק יצ"ו נאום שמואל הקטן בהרב המנוח המפורסם מוהר"ר משה פנחס זלה"ה

3 ג

הסכמת הרב הגאון הגדול החסיד המפורסם בדורו המקובל אב"ד דק"ק זלאטשוב
רבים שתו מבאר מים חיים אשר יצא מפי אותו צדיק איש אלקים קדוש יאמר לו המנוח מורינו אלימלך זלה"ה בחיים חיותו, ועתה קם בנו תחתיו הרבני המופלג הוותיק ועושה חסד מ' אלעזר נ"י, וחד דעמי' ה"ה הרבני מ' זכריה מענדיל, והתנדבו נפשם לדבר מצוה לזכות הרבים ולהביא לבית הדפוס כתבי הקודש אשר נשאר אחריו ברכה בפרט ועוללות שנים שלשה גרגרים בראש אמיר שכתבו כשיצאו מפיו הקדוש, ועתה בראותי הלקוטים אשר בידיהם פירושים על התורה, וכולם מלא עול מלכות שמים ודביקות הבורא ית"ש לעבדו עבודה שלימה ביראה ובאהבה, למען ידעו התועים בינה והשכל לעשות רצון קונם, נתתי שמחה בלבי כי יפוצו מעיינותיו חוצה. הגם שדברי תורה חנ"ל אין צריכין חיזוק וסמיכה, כי מסומכים ומיוסדים על אדני פז, וזחלתי ואירא לשלוח ידי לאחוז ולתמוך את ארון הקודש, אמנם עשיתי למלאות רצון הני זוגא דרבנן הנ"ל שהיה בחפצם שאתן סמיכה, לזאת ידי תיכון עמהם וה' יהיה בעזרתם שיגמרו מלאכת הדפוס ספר הקדוש הנ"ל אשר קראו אותו נועם אלימלך, וראוי ונכון שלא להשיג גבולם להדפיס הספר הנ"ל במשך עשרה שנים מיום כלות מלאכת הדפוס ספר הנ"ל. וזכות הצדיק וזכות התורה יעמוד לכל ישראל עם דל השואל, ובא לציון גואל. כ"ד המדבר לכבוד ה' ותורתו היום יום ג' ב' כסלו תקמ"ח לפ"ק. הק' ישכר בער מגזע צבי פה ק"ק זלאטשוב:

4 ד

הסכמת הרב המאור הגדול החסיד המפורסם בדורו אב"ד דק"ק טרניגראד
מי יפאר גודל פאר גדולת רבינו הקדוש ה"ה הרב הגדול ליהודים היה אורה החסיד והעניו אור ישראל וקדושו יפה פרי תואר קרא ה' שמו מהור"ר אלימלך זללה"ה, וכבר נודע בין החיים אשר גדלו ואשר נשאו המלך מלכו של עולם ושמעו היה הולך בכל הארץ, וינהל אחריו כל בית ישראל בעודנו חי עמנו איש איש ממלאכתו, הן המלאכה הצריכה לגופו הן מרפא נפש עד איש אלחים יבא דבר שניהם ויחדיו יהיו תמים ברפאות תעלה תרף נתן ועקימת שפתיו הוי מעשה רב להושיע. אבל מה נעשה כי בעו"ה אור נערב ומשוש לבינו קדוש ישראל הנ"ל לפי שעה היה, ואחז צדיק דרכו דרך כל הארץ ונגנז ארון הקודש והוא מרומים ישכון, ותהי זאת תנחומתינו אשר הניח אחריו ברכה, והן היום באו בגבולי הני זוגי דרבנן, האחד בן לאותו צדיק, ה"ה הרבני החסיד הותיק המופלא מ' אלעזר נ"י, וה"ה הרבני החריף חסיד ועניו יראת ה' על פניו, וחרות בנשתוניו ידיד נפשי וש"ב מוהר"ר מנחם מענדל נ"י גזע ישישים ובנן של קדושים אשר בארץ המה המפורסמין, ושניהם במצוה רבה עסקי להוציא לאור תעלומות חכמת הרב הגדול הנ"ל, והראוני מחצב של סנפירון אשר חצב באמרי פיו, ואשר דבר בקדשו דברים העומדים ברומו של עולם כבשי דרחמנא מדי שבת בשבתו, והדברים מסודרים דבר דיבר על אופנו על סדר תורתינו הקדושה, ורוצים להדפיסו ולזכות הרבים. והנה אף שידעתי מיעוט ערכי תולעת ולא איש דברים, ואיני כדאי להעיד על דברים שנאמרו מסיני ועוקר הרים, אך מהפצרת ידידי נפשי האנשים הנ"ל ואהבתם עזי, לעשות רצונם חפצתי, ובפרט כי נפשי יודעת מאד רב התועלת מהדברים הנ"ל להחפצים להדבק בה' באמת ובענוה, והיה כל מבקשי ה' יבא להגות באמרי ספר הקדוש הנ"ל, ואשרי אדם עוז לו בו מסילות בלבבם יבואו לעלות מעלה מעלה לעבודת המלך מלכו של עולם, לזה ידי תכון עמם וזרועי תאמצם להביא ספר הקדוש הזה אל בית הדפוס ותמלא הארץ דעה את ה'. דברי המדבר לכבוד תורתינו הקדושה ולכבוד נשמת רבינו הקדוש המחבר ז"ל. היום יום ג' חי חשון תקמ"ח לפ"ק, פה ק"ק טרניגראד. הקטן אליעזר בהגאון מוהר"ר הלוי הראויץ זלה"ה

5 ה

הסכמת הרב המאה"ג המפורסם החסיד המקובל מהו' יעקב יוסף מאסטרהא
היות בא לפני פ"ק יצ"ו הרבני המופלא חחסיד מ' אלעזר, בן לאותו צדיק המפורסם הגדול הרב חחריןז האיש אלקים ומופת הדור המנוח מ' אלימלך זלה"ה, והראה לפני מכתב קודש על התורה הנכתב מדברי נועם זיו אמריו יצאו מפה קדוש מדבר כבוד אביו הנ"ל, וטעמתי טעם והיו מתוקים בפי כדבש למתוק, ובכן אמרתי טוב ויפה להביאו כיון בדפוס, ואשרי המסייע בדבר ישולם שכרו בזה ובבא. הכ"ד יעקב יוסף בהרב מוהר"ר יהודה ליב זצ"ל מק"ק אסטרהא ר' אברהם משה מפשעוורסק הסכמת הרב המאה"ג המפורסם החסיד המקובל מהו' אברהם משה מפשעווארסק מודעת זאת בכל הארץ את יקר תפארת גדולות הדרת שפעת יקרת אור תורתו ויראתו של כבוד אדמ"ו, ה"ה מהו' הרב החסיד המפורסם איש אלקים קדוש הוא בוצינא קדישא מהור"ר אלימלך זלה"ה נשמתו בגנזי מרומים הכ"מ. וכבר יצא טיבעו בעולם, ושמעו הטוב הולך בכל המדינות, והעמיד תלמידים הרבה, ורבים השיב מעון כאשר נודע ביהודה ובישראל גדול שמו לכל היד החזקה אשר עשה לעיני כל ישראל. ואףף במותו הניח אחריו ברכה מהני מילי מעליותא שנאמרו מפיו הקדוש בעודנו חי עמנו מידי שבת בשבתו על שולחנו הטהור דברים מתוקים לחיך ותאווה לעינים, פירושים חריפים ומתוקים על פסוקים וגמרא ומדרשים מיוסדים על אדני פז, להורות לעם דרך ה' את המעשה אשר יעשון. והן היום בא לפני כבוד מחו' הרבני המופלג החסיד והעניו ירא אלקים וסור מרע מו' אלעזר נ"י, כי אלקי אביו היה בעזרו להוציא מחשבתו מכח אל הפועל, וחד דעמו ה"ה הרבני המופלג החריף חחםיד והעניו שלשלת היוחסין מוהר"ר זכריה מענדיל נ"י בהרב המאה"ג מוהר"ר יהושיע אב"ד דק"ק שטרום, ושניהם לדבר אחד נתכוונו לעסוק במלאכת הקודש ולהיות עבודתו הקודש עליהם להביא אל משבח הדפוס דברי פה קדוש מהור"ר אלימלך זלה"ה, וביקשו ממני ליתן להם הסכמה. והנה מחמת שנפשי יודעת מאוד מיעוט ערכי, מסוה הבושה על פני, כי בושש משה להרים את ידו ולספר את גודל עילות תהילות מעלות אדמ"ו ז"ל, כי לי' דומיה תהילה והמפורסם א"צ ראיה. אמנם מחמת מיום אשר נתן לי אלקים לב לדעת ועינים לראות חסידתו ופרישתו של אדמ"ו לא זזתי מכותלי בית מדרשו, ותמיד הייתי מסתופף בצלו צל חחכמה והיראה, ויראתי בפצותי שיח לספר בשבחו שלא אפגום בכבודו, כי הן אלא קצות דרכיו ואם אמרתי אספרה גודל מדרגתיו קצר המצע מהשתרע. ומיום אשר נלקח ממנו ארון אלקים מאנה הנחם נפשי כי חשכו הרואות בארובות. אמרתי זה ינחמנו מעצבון ידינו בשמענו אמריו כי נעמו, כמו חלב ודשן תשבע נפשינו. וכל הקורא בו בודאי ימצא מרגוע לנפשו ונשמתו ולכל בשרו יהיה מרפא, וזכות הצדיק יעמוד לי לעורר לבב הקורא לעבודת הבורא, ויראה זרע יאריך ימים. וראוי ונכון לבני ישראל לבל ישיגו גבולם להדפיס הספר הנ"ל תוך משך עשר שנים, לבל יהיו שלוחי מצוה נזוקין, ודסייעם מחילו וממאודו, יהיה כזית הודו. הכ"ד המדבר בצדקה, וכבוד אמ"ו הרב המחבר זלה"ה אשר בו נפשי שוקקה, ולזכות אחב"י בדבריו אשר מפז מתוקה. היום יום ב' מרחשון, ואתח ד' קרן דוד תצמי"ח לפ"ק. הק' אברהם משה במהור"ר צבי הירש בר"א ז"ל מפשעוורסק

6 ו

הסכמת החסיד המפורסם איש אלקים קדוש יאמר לו מוהר"ר משולם זוסמאן במוהר"ר אברהם ברוך ה' אשר הפליא חסדו עמנו, והוציא לאור תעלומות חכמה אמרים נעימים וערבים של אחי החסיד המפורסם איש אלקים קדוש יאמר לו מוהר"ר אלימלך. והיות מחמת שכל העולם תאבים ומשתוקקים כלו כבר הספרים שנדפסו בק"ק לעמבערג. ועתה העיר ה' את רוח בני, ה"ה האברך הרבני המופלג מוהר"ר ישראל אברהם, והנלוה אליו לדבר מצוה ה"ה הרבני המופלא מוהר"ר שמואל בהמנוח מוהר"ר נטע, להעלות את הספר הקדוש על הדפוס המשובח הטוב והנעים דק"ק סלוויטא, בכן גזרתי לבל ירים איש ידו ורגלו לדפוס את הספר הנ"ל בשום דפוס בלתי רשות המדפיסים הנ"ל משך עשרה שנים מיום דלמטה, והשומע לדברי ינעם. הק' משולם זוסמאן במוהר"ר אברהם מאנאפאלו

7 ז

איסור העתקה תעודת כבוד הרב הגאון הצדיק הקדוש, בוצינא קדישא, אספקלריא המאירה, מופת הדור והדרו, תפארת ישראל ע"ה פ"ה כקש"ת מו"ה יחזקאל שרגא האלבערשטאם זצלה"ה משינאווע

8 ח

הן זה איזה זמן הגידה לי האשה מרת דבורה, אלמנת המופלג המנוח מו"ה אשר שטראם ע"ה מטארנא, שרצונה להעלות על הדפוס ספר נועם אלימלך, אמרתי לה שטוב הדבר, רק באופן שיהיה ביופי והידור, לא כאותן שבאו בדפוס מטושטשים, אמרה שתדפיסו כתמונת הראשון שהדפיס בנו של המחבר זצללה"ה. ועתה הביאה הקונטריסים שנדפסו והנה הנם מהודרים ויפים מאד. לזאת ראוי ונכון שלא להדפיס ספר זה עד שתמכור הספרים שהדפיסה, היינו ששה שנים מעת שיצאו מהדפוס, שלא להיות שלוחי מצוה נזוקין, ובודאי שארית ישראל לא יעשו עולה. וזכות המחבר יגן עלינו ועל כל ישראל להצילנו מכל רע ולהשפיע עלינו ברכת טוב עד יגאלנו גאולת עולם במהרה בימינו אמן. דברי הבעה"ח אור ליום ד׳ לסדר ולכל בני ישראל היה אור, ער"ח שבט שנת "ששון" לפ"ק. הק׳ יחזקאל שרגא האלברשטאם