Niddah 66a:46-49נדה ס״ו א:מ״ו-מ״ט
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save 'Niddah.66a.46-49'
Toggle Reader Menu Display Settings
66aס״ו א

ותנשא לאחר

ניסת לאחר וראתה דם מחמת תשמיש משמשת פעם ראשונה ושניה ושלישית מכאן ואילך לא תשמש עד שתתגרש ותנשא לאחר

ניסת לאחר וראתה דם מחמת תשמיש משמשת פעם ראשונה ושניה ושלישית מכאן ואילך לא תשמש עד שתבדוק עצמה

כיצד בודקת את עצמה מביאה שפופרת ובתוכה מכחול ומוך מונח על ראשו אם נמצא דם על ראש המוך בידוע שמן המקור הוא בא לא נמצא דם על ראשו בידוע שמן הצדדין הוא בא

ואם יש לה מכה באותו מקום תולה במכתה ואם יש לה וסת תולה בוסתה

ואם היה דם מכתה משונה מדם ראייתה אינה תולה

ונאמנת אשה לומר מכה יש לי במקור שממנה דם יוצא דברי רבי

רשב"ג אומר

דם מכה הבא מן המקור טמא

ורבותינו העידו על דם המכה הבא מן המקור שהוא טהור

מאי בינייהו

אמר עולא

מקור מקומו טמא איכא בינייהו

שפופרת אפגורי מפגרא לה

אמר שמואל

בשפופרת של אבר ופיה רצוף לתוכה

אמר ליה ריש לקיש לרבי יוחנן

ותבדוק עצמה בביאה שלישית של בעל הראשון

אמר ליה

לפי שאין כל האצבעות שוות

אמר ליה

ותבדוק עצמה בביאה ראשונה של בעל שלישי

לפי שאין כל הכחות שוות

ההיא דאתאי לקמיה דרבי אמר ליה לאבדן

זיל בעתה

אזל בעתה ונפל ממנה חררת דם

אמר רבי

נתרפאה זאת

ההיא אתתא דאתאי לקמיה דמר שמואל אמר ליה לרב דימי בר יוסף

זיל בעתה

אזל בעתה ולא נפל ממנה ולא מידי

אמר שמואל

זו ממלאה ונופצת היא וכל הממלאה ונופצת אין לה תקנה

ההיא דאתאי לקמיה דרבי יוחנן דכל אימת דהות סלקא מטבילת מצוה הות קחזיא דמא

א"ל

שמא דימת עיריך עלתה ביך לכי והבעלי לו ע"ג הנהר

איכא דאמר אמר לה

תגלי לחברותיך

כי היכי דתהוו עליך להך גיסא נתהוו עלך להך גיסא

ואיכא דאמר אמר לה

גלי לחברותיך כי היכי דלבעו עליך רחמים

דתניא

(ויקרא יג, מה) וטמא טמא יקרא צריך להודיע צערו לרבים ורבים מבקשים עליו רחמים

אמר רב יוסף

Rav Yosef said:

הוה עובדא בפומבדיתא ואתסי

It such a thing one happened in Pumbedita and she was healed.

אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר רב התקין רבי בשדות

Rav Yosef said in the name of Rav Yehuda who said in the Name of Rav: Rebbi enacted this in in the fields:

ראתה יום אחד תשב ששה והוא שנים תשב ששה והן שלשה תשב שבעה נקיים

If she saw one day, she waits six. Two, she waits six. Three, she waits seven clean days.

אמר ר' זירא

Rav Zeira said:

בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טפת דם כחרדל יושבות עליה שבעה נקיים

The daughters of Israel took it upon themselves that if they see even a drop of blood the size of a mustard seed, they wait seven clean days.

אדבריה רבא לרב שמואל ודרש

קשתה שני ימים ולשלישי הפילה תשב שבעה נקיים

קסבר

אין קשוי לנפלים ואי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם

א"ל רב פפא לרבא

מאי אריא קשתה שני ימים אפילו משהו בעלמא

דהא א"ר זירא

בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טפת דם כחרדל יושבות עליה שבעה נקיים

א"ל

אמינא לך איסורא ואת אמרת מנהגא

היכא דאחמור אחמור היכא דלא אחמור לא אחמור

(תבעוה נתר בחמין לטבול קמטים ע"ג נמל סי')

אמר רבא

תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה שתשב שבעה נקיים

רבינא איעסק ליה לבריה בי רב חנינא א"ל

סבר ליה מר למכתב כתובה לארבעה יום

א"ל

אין

כי מטא לארבעה נטר עד ארבעה אחרינא איעכב שבעה יומי בתר ההוא יומא

א"ל

מאי האי

א"ל

לא סבר לה מר להא דרבא דאמר רבא

תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה לישב שבעה נקיים

א"ל

אימר דאמר רבא בגדולה דקחזיא דמא אבל בקטנה דלא חזיא דמא מי אמר

א"ל

בפירוש אמר רבא ל"ש גדולה לא שנא קטנה גדולה טעמא מאי

משום דמחמדא קטנה נמי מחמדא

אמר רבא

אשה