Moed Katan 27aמועד קטן כ״ז א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Toggle Reader Menu Display Settings
27aכ״ז א

אם יכול למעט בעסקו ימעט ואם לאו יגלגל עמהן

if he can reduce his business, he should reduce it; and if not, he may carry on with them, i.e., his business partners. He may act in partnership with the members of the group with which he is traveling, but he may not engage in business independently.

תנו רבנן מאימתי כופין את המטות משיצא מפתח ביתו דברי ר' אליעזר רבי יהושע אומר משיסתם הגולל

§ The Sages taught the following baraita: From when do the mourners overturn their beds? From when the corpse is taken out of the opening of his house; this is the statement of Rabbi Eliezer. Rabbi Yehoshua says: From when the tomb is sealed with the grave cover.

מעשה שמת רבן גמליאל הזקן כיון שיצא מפתח ביתו אמר להם רבי אליעזר כפו מטותיכם וכיון שנסתם הגולל אמר להם רבי יהושע כפו מטותיכם אמרו לו כבר כפינו על פי זקן

There was an incident in which the Nasi Rabban Gamliel the Elder died, and once his body left the opening of his house, Rabbi Eliezer said to the members of the household: Overturn your beds. And once the tomb was sealed with the grave cover, Rabbi Yehoshua said to them: Overturn your beds. They then said to him: We already overturned them in accordance with the Elder, i.e., Rabbi Eliezer.

ת"ר מאימתי זוקפין את המטות בערב שבת מן המנחה ולמעלה אמר רבה בר הונא אף על פי כן אינו יושב עליה עד שתחשך ולמוצאי שבת אע"פ שאין לו לישב אלא יום אחד חוזר וכופה

The Sages taught in a baraita: From when do the mourners stand their beds upright on Friday; as the rites of mourning are not observed on Shabbat, and the beds must be returned to their ordinary position beforehand? From minḥa time onward. Rabba bar Huna said: Even so, one may not sit down on his upright bed immediately. Rather, he must wait until it becomes dark to do so. And at the conclusion of Shabbat, even if he has only one more day to sit in mourning, i.e., his period of mourning concludes on Sunday, he must once again overturn his bed.

תנו רבנן הכופה מטתו לא מטתו בלבד הוא כופה אלא כל מטות שיש לו בתוך ביתו הוא כופה ואפילו יש לו עשר מטות בעשרה מקומות כופה את כולן ואפילו חמשה אחין ומת אחד כולן כופין

The Sages taught in a baraita: With regard to one who is in mourning and must overturn his bed, he overturns not only his own bed, but rather he overturns all the beds he has in his house. And even if he has ten beds in ten different places, he overturns them all.And even if there are five brothers and one of them died, all of them overturn their beds wherever they live.

ואם היתה מטה המיוחדת לכלים אין צריך לכפותה דרגש אין צריך לכפותו אלא זוקפו רבן שמעון בן גמליאל אומר דרגש מתיר את קרביטיו והוא נופל מאיליו

If, however, it is a bed designated for the storage of garments and not for sleeping, he is not required to overturn it. It is also not necessary to overturn a dargash, but rather he stands it upright. Rabban Shimon ben Gamliel says: With regard to a dargash, one loosens its loops [karbitav], which hold up the pillows, and it falls on its own.

מאי דרגש אמר עולא ערסא דגדא

The Gemara asks: What is the meaning of the word dargash? Ulla said: It is a good-luck [gada] bed, as it was common to have ornamental beds for good luck, which were not used for sleeping.

אמר ליה רבה אלא מעתה גבי מלך דתנן כל העם מסובים על הארץ והוא מיסב על הדרגש מי איכא מידי דעד האידנא לא אותביניה והשתא מותבינן ליה

Rabba said to him: However, if that is so, then the following statement with regard to a king is difficult, as we learned in a mishna (Sanhedrin 20a): When the mourner’s meal is served to the king and his family, all the people recline on the ground, and he, the king, due to his honor, reclines on a dargash. Is there anything upon which we would not have seated him until now, when he was not a mourner, but now, specifically during the mourning period, we seat him on it?

מתקיף לה רב אשי מאי קושיא מידי דהוה אאכילה ושתיה דעד האידנא לא אוכליניה ולא אשקיניה השתא אוכליניה ואשקיניה

Rav Ashi strongly objects to this: What is the difficulty raised by Rabba? One can answer: The halakha is just as it is in the case of eating and drinking, that until now, before one became a mourner, we did not feed him or give him drink, but now that he is a mourner we feed him and give him drink during the first meal after the burial.

אלא אי קשיא הא קשיא (דתנן) דרגש אינו צריך לכפותו אלא זוקפו ואי ערסא דגדא אמאי אינו צריך לכפותו הא (תנן) הכופה מטתו לא מטתו בלבד הוא כופה אלא כל מטות שיש לו בתוך ביתו כופה

Rather, if it is difficult, this is difficult, as we learned in a baraita: It is not necessary to overturn a dargash, but rather he stands it upright. But if it is a good-luck bed, why is it not necessary to overturn it? Didn’t we learn: One who is in mourning and must overturn his bed overturns not only his own bed, but rather he overturns all the beds in his house, including this good luck bed?

ומאי קשיא מידי דהוה אמטה המיוחדת לכלים דתניא אם היתה מטה המיוחדת לכלים אינו צריך לכפותה

The Gemara rejects this: And what is difficult in this? One can answer: The halakha is just as it is in the case of a bed designated for the storage of garments, as it is taught in a baraita: If it is a bed designated for the storage of garments, and not for sleeping, one is not required to overturn it. So too, one is not required to overturn a dargash, as it is a bed that is not used for sleeping.

אלא אי קשיא הא קשיא רבן שמעון בן גמליאל אומר דרגש מתיר קרביטיו והוא נופל מאיליו ואי סלקא דעתך ערסא דגדא מאי קרביטין אית ליה

Rather if it is difficult, this is the difficulty: It was taught in a baraita: Rabban Shimon ben Gamliel says: With regard to a dargash, one loosens the loops that hold up the pillows, and it falls on its own. And if it enters your mind to say that a dargash is a good-luck bed, it is like other beds, so what loops does it have?

כי אתא רבין אמר ליה ההוא מרבנן ורב תחליפא בר מערבא שמיה דהוה שכיח בשוקא דגילדאי מאי דרגש ערסא דצלא

When Ravin came from Eretz Yisrael to Babylonia, one of the Sages, whose name was Rav Taḥalifa from the West, and who was frequently found in the market of leather workers, said to him: What is a dargash? It is a leather bed.

איתמר נמי אמר ר' ירמיה דרגש סירוגו מתוכו מטה סירוגה על גבה

It was also stated that Rabbi Yirmeya said: A dargash has its interlacing from the inside, i.e., attached to loops that go through holes that are made in the bed frame itself; whereas a bed has its interlacing from the outside, i.e., the strapping itself is looped around the wood of the frame, and therefore it cannot be loosened.

אמר רבי יעקב בר אחא אמר רבי יהושע בן לוי הלכה כרבן שמעון בן גמליאל (איתמר נמי) אמר רבי יעקב בר אחא אמר רבי אסי מטה שנקליטיה יוצאין זוקפה ודיו

Rabbi Ya’akov bar Aḥa said in the name of Rabbi Yehoshua ben Levi: The halakha is in accordance with the opinion of Rabban Shimon ben Gamliel with regard to a dargash. It was also stated that Rabbi Ya’akov bar Aḥa said in the name of Rabbi Asi: A bed whose posts [naklitin] extend, meaning that they are very long so that the bed will remain high off the ground even if it is overturned, may be stood upright and that is sufficient. That is to say, one is not required to overturn such a bed.

תנו רבנן ישן על גבי כסא על גבי אודייני גדולה על גבי קרקע לא יצא ידי חובתו אמר רבי יוחנן שלא קיים כפיית המטה

The Sages taught the following baraita: If the mourner sleeps on a chair, or on a large overturned mortar, or on the ground, he does not fulfill his obligation, even though he is uncomfortable while sleeping. Rabbi Yoḥanan said: This is because he did not fulfill the mitzva of overturning the bed.

תנו רבנן מכבדין ומרביצין בבית האבל ומדיחין קערות וכוסות וצלוחיות וקיתוניות בבית האבל ואין מביאין את המוגמר ואת הבשמים לבית האבל

The Sages taught another baraita: One may sweep and sprinkle water on a dirt floor in the house of a mourner,and one may wash bowls, cups, jugs, and pitchers in the house of a mourner. But one may not bring incense or fragrant spices into the house of a mourner.

איני והא תני בר קפרא אין מברכין לא על המוגמר ולא על הבשמים בבית האבל ברוכי הוא דלא מברכין הא אתויי מייתי'

The Gemara asks: Is that so? But doesn’t bar Kappara teach the following baraita: One may not recite a blessing either over incense or over fragrant spices in the house of a mourner? From this one may infer that one may not recite a blessing over these incense or spices, but one may bring them into the house of the mourner. This appears to contradict the previous baraita.

לא קשיא הא בבית האבל הא בבית המנחמין:

The Gemara explains: It is not difficult. Here, the baraita is referring to the house of a mourner, into which spices should not be taken; there, the baraita that states that one may not recite a blessing over them, is referring to the house of the consolers, his relatives, into which spices may be brought.

מתני׳ אין מוליכין לבית האבל לא בטבלא ולא באסקוטלא ולא בקנון אלא בסלים ואין אומרים ברכת אבלים במועד אבל עומדין בשורה ומנחמין ופוטרין את הרבים

MISHNA: One does not bring the first meal after the burial to the house of mourning on a small tray [tavla], in a bowl [iskutla], or in a narrow-mouthed basket [kanon], but rather in ordinary baskets. And the mourners’ blessing is not recited on the intermediate days of a Festival, but the consolers may stand in a row when the mourners leave the cemetery and console them. And the mourners dismiss the many consolers, by telling them that they may return home after they have fulfilled the mitzva of consoling the mourners.

אין מניחין את המטה ברחוב שלא להרגיל את ההספד ולא של נשים לעולם מפני הכבוד:

The bier of the deceased is not set down in the street during the intermediate days of a Festival so as not to encourage eulogies. On an ordinary weekday, people would gather in the street around the bier to eulogize the deceased, but this should be avoided during the intermediate days of the Festival. And the biers of women are never set down, even if it is not the intermediate days of a Festival, due to their honor. Blood might drip from their bodies, and it would cause them dishonor if their blood stained the street.

גמ׳ תנו רבנן בראשונה היו מוליכין בבית האבל עשירים בקלתות של כסף ושל זהב ועניים בסלי נצרים של ערבה קלופה והיו עניים מתביישים התקינו שיהו הכל מביאין בסלי נצרים של ערבה קלופה מפני כבודן של עניים

GEMARA: The Sages taught the following baraita: At first, the meal after the burial would be brought to the house of the mourner in various ways. The wealthy would bring the meal in baskets of silver and gold, and the poor would bring it in baskets of peeled willow branches. And the poor were embarrassed, as everyone would see that they were poor.The Sages instituted that everyone should bring the meal in baskets of peeled willow branches, due to the honor of the poor.

תנו רבנן בראשונה היו משקין בבית האבל עשירים בזכוכית לבנה ועניים בזכוכית צבועה והיו עניים מתביישין התקינו שיהו הכל משקין בזכוכית צבועה מפני כבודן של עניים

The Sages taught a similar baraita: At first, they would serve wine in the house of the mourner during the first meal after the burial; the wealthy would do so in cups made from white glass, and the poor would serve this wine in cups of colored glass. And the poor were embarrassed, as everyone would see that they were poor. The Sages instituted that all should serve drinks in the house of the mourner in colored glass cups, due to the honor of the poor.

בראשונה היו מגלין פני עשירים ומכסין פני עניים מפני שהיו מושחרין פניהן מפני בצורת והיו עניים מתביישין התקינו שיהו מכסין פני הכל מפני כבודן של עניים

Furthermore, at first they would uncover the faces of the wealthy who passed away and cover the faces of the poor,because their faces were blackened by famine. And the poor were embarrassed because they were buried in a different manner. The Sages instituted that everyone’s face should be covered, due to the honor of the poor.

בראשונה היו מוציאין עשירים בדרגש ועניים

Additionally, at first the wealthy would take the deceased out for burial on a dargash, and the poor would take the deceased out