494תצ״ד
1 א

{א} ביום נ' לספירת העומר וכו' - ומאחרין להתפלל ערבית בכניסת שבועות בצאת הכוכבים כדי שיהיו ימי הספירה מ"ט יום תמימות. איתא בזוהר שחסידים הראשונים היו נעורים כל הלילה ועוסקים בתורה וכבר נהגו רוב הלומדים לעשות כן ואיתא בשו"ע האר"י ז"ל דע שכל מי שבלילה לא ישן כלל ועיקר והיה עוסק בתורה מובטח לו שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק. והטעם כתב מ"א ע"פ פשוטו שישראל היו ישנים כל הלילה והוצרך הקב"ה להעיר אותם לקבל התורה [כדאיתא במדרש] לכך אנו צריכין לתקן זה. וצריכין ליזהר אותם הנעורים כל הלילה שלא לברך על נטילת ידים בבוקר רק אחר שעשה צרכיו קודם התפלה ואז מברך על נט"י ואשר יצר וכמבואר לעיל בסימן ד' סק"ל ע"ש ולענין ברכה על טלית קטן יש דעות בין הפוסקים וע"כ יראה לכוין לפטור אותה בברכה שמברך על טלית גדול כמבואר לעיל סימן ח' במ"ב ס"ק מ"ב ולענין ברכת התורה עיין לעיל בסימן מ"ז במ"ב סקכ"ח ולענין ברכת אלהי נשמה וברכת המעביר שנה עיין בסימן מ"ו במ"ב סקכ"ד. נכון ליזהר ע"פ קבלה מלשמש בליל שבועות אם לא בליל טבילה ועיין מה שכתבנו לעיל בסימן ר"מ במ"ב סק"ז ובה"ל שם:

.....On the 50th day of Sefira.... Delay praying maariv because shavous starts at tzaits ha cocavim, and this is done in order to make sure the 49th day of the omer was yesterday. It comes to us from the Zohar that the Pious ones used to stay awake all night and concern themselves with Torah. It is already the custom of many (students) to do this (Stay up all night and learn). The Ari ZL brings down that One should know that anyone who doesn't sleep at all, and is engrossed in learning Torah, can be assured that his sleep will be made up and nothing wrong will occur to him. The reason (for this minhug) the Magen Avraham writes that because Israel Slept all night (the night of kabbalas haTorah) and Hashem need to awaken thenm in order to receive the torah(Brought through a Midrash) Therefore, we need to now stay up all night on shavous as a Tikkun. One who is up all night needs to be careful that he does not make a netillas yadyim in the morning unless he first used the bathroom before davoning and then he may make an Al netillas yadyim and an Asher Yatzar like we explained above.. And for the beracha on the tallis katan there are differing opinions among the Authorities and because of this one should try to excuse himself by making a blessing on the Tallis Gadol like we said.... For birkas ha torah see... and Elokai neshama see.. It is proper to be careful according to Kabbalah on the subject of Martial relations on the night of Shavous

2 ב

{ב} וקורין בראשון וכו' - והמנהג לומר אקדמות והסכימו כמה אחרונים לומר זה קודם שמתחיל הכהן לברך על התורה וכן המנהג כהיום בכמה קהלות אכן יציב פתגם שאומרים ביום שני בעת קריאת הפטרה נתפשט באיזה מקומות לאמרו אחר פסוק ראשון של הפטרה:

...

3 ג

{ג} מבחודש השלישי - וקורין הדברות בטעם העליון ועיין בבה"ל שביארתי בארוכה:

...

4 ד

{ד} במרכבה דיחזקאל - ונוהגין במקצת מקומות שגדול וחכם קורא זאת ההפטרה וסמך לדבר ולא במעשה מרכבה אא"כ היה חכם ומבין מדעתו וגם יש נוהגין שכל מי שקורא אותה עם המפטיר בלחש אומר אותה ג"כ מעומד מפני כבודה:

5 ה

{ה} כל הבכור - ואם חל בשבת שצריכין לקרות יותר דהא בשבת צריך ז' קרואים מתחילין עשר תעשר:

....All of the Bechors... And if Shavous begins on Shabbos you need to say more(than the standard 5 aliyas for yom tov), And if it starts on shabbos you must read 7 aliyas beginning from "You shall surely Tithe"

6 ו

{ו} במוצאי - מפני כשחל עצרת בשבת היה יום זביחת הקרבנות אחר השבת והוא כעין יו"ט [מ"א] ולפי טעם זה באסרו חג שאחר סוכות מותר להתענות אכן מדברי הגר"א משמע דגם שם אין להתענות וכ"מ בב"י:

7 ז

{ז} וא"א תחנון - וגם אין מתענים בם:

8 ח

{ח} מתחלת ר"ח סיון - דמיד בשני בסיון א"ל משה לקדשם לתורה כדכתיב אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי וגו' ואח"כ מתחיל ג' ימי הגבלה:

.... Starting on Rosh Chodesh Sivan- Starting on the Second of Sivan Moses said to Bnei Yisroel to santificy themselves (get ready to receive) for the Torah as it says "You shall surely listen to my voice and you will guard my covenant"... And afterwards started the 3 days of boundaries(refraining from martial intercourse). (Did not mention Rosh chodesh because we don't say tachnun on Rosh chodesh)

9 ט

{ט} בשבועות - היינו בין ששוטחן בעיו"ט או ביו"ט גופא ואפילו אם אותן עשבים אין ראויין למאכל בהמה כיון שחשב עליהן מבעוד יום שרי לטלטלן כמש"כ סימן ש"ח ס"כ ובפרט אם הם עשבים המריחין אכן אם חל שבועות ביום א' אין לשוטחן בשבת כיון שכונתו לצורך יו"ט ואין שבת מכין ליו"ט אלא ישטחם ביו"ט גופא או בע"ש:

10 י

{י} זכר לשמחת מתן תורה - שהיו שם עשבים סביב הר סיני כדכתיב הצאן והבקר אל ירעו וגו'. כתבו האחרונים במקום שנוהגין לחלק עשבים המריחים בבהכ"נ לא יחלקו מברוך שאמר עד אחר תפלת י"ח כדי שיוכל לברך עליהן דבינתים אסור להפסיק. נוהגין להעמיד אילנות בבהכ"נ ובבתים זכר שבעצרת נידונו על פירות האילן [מ"א] והגר"א ביטל מנהג זה משום שעכשיו הוא חק העמים להעמיד אילנות בחג שלהם:

In remembrance of the joy of receiving the Torah: for there were grasses around Mount Sinai, as it says "The flocks and cattle shall not graze..." Latter sages wrote that in places where it is the custom to give out fragrant grasses in the synagogue, they should not give them out from Barukh SheAmar until after the Amida, so that one may bless over them (the blessing for fragrant vegetation)-- because during that period it is forbidden to interrupt (the prayer). There is a custom to stand trees in the synagogues and homes in remembrance that on Shavuot judgment takes place for the fruits of the tree. The Gr"a abolished this custom because now it is the ritual of the (non-Jewish) nations to put up trees on their holiday.

11 יא

{יא} בכמה מקומות לאכול - ואם מותר להתענות תענית חלום בשבועות עיין לקמן בסימן תר"ד במ"א ובמה שכתבנו שם במ"ב:

.. In many places to eat.. And in regards to whether it is permissible to fast a fast due to a dream on Shavuot see...

12 יב

{יב} מאכלי חלב - עיין מ"א ואני שמעתי עוד בשם גדול אחד שאמר טעם נכון לזה כי בעת שעמדו על הר סיני וקבלו התורה [כי בעשרת הדברות נתגלה להם עי"ז כל חלקי התורה כמו שכתב רב סעדיה גאון שבעשרת הדברות כלולה כל התורה] וירדו מן ההר לביתם לא מצאו מה לאכול תיכף כ"א מאכלי חלב כי לבשר צריך הכנה רבה לשחוט בסכין בדוק כאשר צוה ה' ולנקר חוטי החלב והדם ולהדיח ולמלוח ולבשל בכלים חדשים כי הכלים שהיו להם מקודם שבישלו בהם באותו מעל"ע נאסרו להם ע"כ בחרו להם לפי שעה מאכלי חלב ואנו עושין זכר לזה:

Dairy foods - See Magen Avraham and I also heard in the name of a Gadol who said a correct reason for this: that when Bnei Yisrael stood at Har Sinai and accepted the Torah(When the 10 commandments were revealed, and through this all the parts of the Torah were also revealed to them, like that Rav Sadya Gaon writes, that the 10 commandments sustain the whole torah) and they went down from the mountain to their homes they found nothing to eat immediately except for dairy foods because for meat they would need much preparation to slaughter with a checked knife like Hashem commanded... And to clean out the strings of forbidden fats and blood, and to rinse and salt(the meat). Also to cook in new vessels because their previous vessels had been used to cook meat (that they now discovered was actually trief) had been used in the last 24 hrs (which is what is forbidden Biblically) so their old vessels were forbidden to them, therefore they choose on account of the time to eat dairy foods and we do this as a commemoration of this.

13 יג

{יג} ביום ראשון וכו' - גם נוהגין בקצת מקומות לאכול דבש וחלב מפני התורה שנמשלה לדבש וחלב כמש"כ דבש וחלב תחת לשונך וגו':

....On the first day..." - In some places there is also a custom to eat honey and milk because the Torah is likened to them, as it says "honey and milk under your tongue...".

14 יד

{יד} כמו השני תבשילין וכו' כן אוכלים וכו' - ר"ל כשם שבפסח עושין זכר לקרבן כן אנו צריכין לעשות בשבועות זכר לשתי הלחם שהיו מביאין וע"כ אוכלים מאכלי חלב ואח"כ מאכל בשר וצריכין להביא עמהם שתי לחמים דאסור לאכול בשר וחלב מלחם אחד ויש בזה זכרון לשתי הלחם:

...Like the two that we cook... What this means to say is that on Passover we make a remembrance of the Koraban passover (on our seder plate with the bone) thus we do on Shavout by remember the "Shtei Halechem" that was brought, and therefore we eat a dairy meal and afterwards we eat a meat meal and we need to bring with the meal 2 different breads because it is forbidden to eat Milk and Meat from the same bread and this serves as our remembrance (having 2 breads we force ourselves to have by having a dairy meal then followed by a meat meal) "Shtei ha lechem

15 טו

{טו} ב' לחם וכו' - ולכן נהגו לאפות לחם אחד עם חמאה דאז בודאי יצטרך להביא לחם אחר לאכול עם בשר ויזהר אז להסיק התנור יפה בין לחם ללחם וגם צריך מרדה חדשה דלא כמקצת נשים שמהפכין אותה על צד השני דהא בלוע מעבר אל עבר משמנונית:

16 טז

{טז} על השלחן - ויזהר ליקח מפה אחרת כשרוצה לאכול בשר. וא"צ להפסיק בבהמ"ז אם אינו אוכל גבינה קשה אלא יקנח פיו יפה וידיח כדאיתא ביו"ד סי' פ"ט:

17 יז

{יז} זכרון לב' הלחם - וא"כ יהיו של חטין דוגמת שתי הלחם. כתב הפמ"ג יש ליזהר בענין מאכלי בשר וחלב בכל מה שנזהרין בכל השנה המבואר ביו"ד סי' פ"ח ופ"ט ושלא לצאת שכרם בהפסדם. עוד כתב בנוסח ברכת הפטרה על התורה ועל העבודה וכו' את יום חג השבועות הזה אבל אין מזכירין לומר מקרא קודש וכו'. ומזכירין נשמות ואומרים אב הרחמים ביום שני ובכל מקום שקורין כל הבכור מזכירין נשמות שיש בו מתנת יד ונודרים צדקה. כשחל שבועות ביום וי"ו זיי"ן אין אומרים פרקים וכשחל שבועות במו"ש אומרים פרקים במנחה בשבת: