Minhat Kenaot
Title page שער
1 א

ספר מנחת קנאות

2 ב

מהרב הגדול אבא מרי משה ב"ר יוסף הירחי דון אסתרוק מחכמי לוניל, אשר ישב במונפיליע

3 ג

הרבה מכתבים נפלאים מאוד מהחכם הנ"ל ומכל חכמי צרפת וספרד שכתבו אל הרשב"א ז"ל, ומה שהשיב להם, במליצה נשגבה ועמוקה.

4 ד

וכמה שו"ת לענין דינא ובו נכלל ספר הירח מהרב הגדול הנ"ל. קבץ אותם וחיברם יחד הרב דון אסתרוק הנ"ל ושלחם אל הרב הגדול הרשב"א זצ"ל לברצלוני להיות למשמרת לדורות הבאים אחריהם.

5 ה

ובסוף הספר מכתב נפלא על המורה, אשר קמו שנית מקצת מחכמי צרפת לעורר ריב על המורה נבוכים, וקם הנשיא וראש גולה בדמשק עם בית דינו וכל רבני עכו וארץ הצבי וגזרו בקנס עצום על כל מי שידבר תועה על הרמב"ם ז"ל וספרו מורה נבוכים.

6 ו

נעתק מכתב ישן נושן אשר מצאתי בעיר פלורענץ באוצר הספרים לבית פיזרו

7 ז

אחזתי והביאותיו לארץ מולדתי להוציאו לאור אני הצעיר מרדכי ליב מתושבי ק"ק בראד, בהמנוח היקר ר' משה ביסליכיס ואמי חוה זכרונם לברכה.

8 ח

פרעסבורג

9 ט

דרוק אונד פֿערלאג פֿאָן אַנטאָן עדלען פֿאָן שמיד, קאֶניגל' פריוויל' בוכדרוקער