Genesis, Chapter 36:22 בראשית, ל״ו:כ״ב
1 א

ואחות לוטן תמנע. זאת תמנע מאם אחרת היתה לו אחותו ללוטן כי בת שעיר היתה והיתה פילגש לאליפז בן עשו. ולפי שמצאנו בדברי הימים. כי תמנע היה בן אליפז. הוצרך לפרש כי תמנע היתה פילגש לאליפז. שהיא אחות לוטן. וגם תמנע היה לו בן לאליפז.