Genesis, Chapter 29:31 בראשית, כ״ט:ל״א
1 א

וירא ה' כי שנואה לאה ויפתח את רחמה. זש"ה בכל עצב יהיה מותר מותר יד כג). לפי שנתעלבה לאה נתייתרה בבנים אלולי כן היה מגרשה.