Chapter 20:15כ׳:ט״ו
1 א

"וכל העם רואים את הקולות" – רואין הנראה ושומעין הנשמע, דברי ר' ישמעאל. רבי עקיבא אומר: רואין ושומעין הנראה, ואין דבר שלא יצא מפי הגבורה ונחצב על הלוחות, שנאמר (תהלים כט) "קול ה' חוצב להבות אש":

(Ibid. 20:15) "And all the people saw the sounds and the lightnings": They saw what was visible and heard what was audible. These are the words of R. Yishmael. R. Akiva says: They saw and heard what was audible. There was nothing that left the mouth of the Omnipotent which was not inscribed on the tablets, as it is written (Psalms 29:7) "The voice of the L rd hews (with) flames of fire."

2 ב

"וכל העם רואין". קולי קולות ולפידי לפידים. וכמה קולות היו, וכמה לפידים היו? – אלא שהיו משמיעים את האדם לפי כחו, שנאמר (שם) "קול ה' בכח". דבר אחר: להודיע שבחן של ישראל, שכשעמדו כלן לפני הר סיני לקבל את התורה, היו שומעין את הדיבור ומפרשים אותו, שנאמר (דברים לב י) "יסובבנהו יבוננהו", שכיון שהיו שומעין הדיבור – מפרשים אותו. ר' אליעזר אומר: להודיע שבחן של ישראל, שכשעמדו כלן לפני הר סיני לקבל את התורה, לא היה בהם סומין, שנאמר "וכל העם רואין". ומגיד שלא היה בהם אלמים (שמות יט ח) "ויענו כל העם יחדו". ומלמד שלא היה בהן חרשין שנאמר (שמות כד ז) "כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע". ומנין שלא היה בהם חגרים? – שנאמר (שמות יט יז) "ויתיצבו בתחתית ההר". ומלמד שלא היה בהם טפשים, שנאמר (דברים ד לה) "אתה הראת לדעת". רבי נתן אומר: מנין אתה אומר, שהראה המקום לאברהם אבינו גיהנם ומתן תורה וקריעת ים סוף? שנאמר (בראשית טו יז) "ויהי השמש לבא ועלטה היה והנה תנור" – זה גיהנם, שנאמר (ישעיה לא ט) "ותנור לו בירושלם". (בראשית טו יז) "ולפיד אש" – זה מתן תורה, שנאמר "וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים". (בראשית טו יז) "בין הגזרים האלה" – זה קריעת ים סוף, שנאמר (תהלים קלו יג) "לגוזר ים סוף לגזרים". הראהו בית המקדש וסדר קרבנות, שנאמר (בראשית טו ט) "קחה לי עגלה משולשת" וגו'. הראהו ארבע מלכיות שהן עתידין לשעבד את בניו, שנא' (בראשית טו יב) "ויהי השמש לבא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשכה גדולה נופלת עליו". "אימה" – זו מלכות בבל, "חשכה" – זו מלכות מדי, "גדולה" – זו מלכות יון, "נופלת" – זו מלכות רביעית, רומי חייבתא. ויש מחליפין בדבר: "נופלת" – זו מלכות בבל, דכתיב (ישעיה כא ט) "נפלה בבל", "גדולה" – זו מלכות מדי, שנאמר (אסתר ג א) "גדל המלך אחשורוש". "חשכה" – זו מלכות יון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בתענית, "אימה" – זו מלכות רביעית, שנאמר (דניאל ז ז) "דחילא ואימתני ותקיפא יתירא":

"And all the people saw": the sounds of sounds and the flames of flames. How many sounds were there and how many flames were there? The intent is that each heard according to his power (to absorb what he experienced), viz. (Psalms 29:4) "the vice of the L rd in power, the voice of the L rd in majesty." Variantly: "And all the people saw": to apprise us of the exalted state of Israel. When they all stood at Mount Sinai to receive the Torah, as soon as they heard the pronouncement, they assimilated it. As it is written (Devarim 32:10) "He encircled him; he invested him (with understanding). As soon as they heard the pronouncement, they assimilated it. R. Eliezer says: to apprise us of the exalted state of Israel. When they all stood at Mount Sinai to receive the Torah, there were no blind ones among them, viz. "And all the people saw." And whence is it derived that there were no mutes among them? From (Exodus 19:8) "And all the people answered together." And whence is it derived that there were no deaf ones among them? From (Ibid. 24:7) "All that the L rd has spoken, we shall do and we shall hear." And whence is it derived that there were no large ones among them? From (Ibid. 17) "And they stood at the foot of the mountain." And whence is it derived that there were no fools among them? From (Devarim 4:35) "You have been shown to know, etc." R. Nathan says: Whence is it derived that the L rd showed our father Abraham, Gehennom, the giving of the Torah and the splitting of the Red Sea? From (Genesis 15:17) "And it was, when the sun had set, and it was dark, and, behold, a smoking furnace" — Gehennom, viz. (Isaiah 31:9) "He has an oven in Jerusalem." And "the torch of fire" (Genesis, Ibid.) — the lightning, viz. (Exodus 20:15) "And all the people saw the sounds and the lightnings. (Genesis, Ibid. 19) "between these pieces" — the splitting of the Red Sea — viz. (Psalms 136:13) "Who split the Red Sea into pieces." He showed him the Temple and the order of sacrifices, viz. (Genesis, Ibid. 9) "Take for Me a three-year-old heifer, etc." He showed him the four kingdoms that were destined to subjugate his children, viz. (Ibid. 12) "And when the sun was about to set, and a deep sleep fell upon Avram, and, behold, a great dark dread fell upon him": "dread" — the kingdom of Bavel. "dark" — the kingdom of Madai. "great' — the kingdom of Greece. "fell" — the wicked Rome. Some transpose it: "fell" — the kingdom of Bavel, viz. (Isaiah 21:9) "Bavel has fallen." "great" — the kingdom of Madai, viz. (Esther 3:1) "King Achashverosh made great, etc." "dark" — the kingdom of Greece, which darkened the eyes of Israel with afflictions. "dread" — the fourth kingdom, viz. (Daniel 7:7) "… fearful, dreadful, and of great strength."...

3 ג

"וירא העם וינועו" – אין נוע אלא זיע, שנאמר (ישעיה כד כ) "נוע תנוע הארץ".

(Exodus 20:15) "And the people saw and 'yanu'u.'" "Nua" connotes quaking, as in (Isaiah 24:10) "The land noa tanua."

4 ד

"ויעמדו מרחוק" – חוץ משנים עשר מיל. מגיד שהיו ישראל נרתעים לאחוריהם שנים עשר מיל, וחוזרין לפניהם שנים עשר מיל; הרי עשרים וארבעה מיל – על כל דיבור ודיבור. נמצאו מהלכים באותו היום מאתים וארבעים מיל. באותה שעה אמר הקב"ה למלאכי השרת: רדו וסייעו את אחיכם, שנאמר (תהלים סח יג) "מלכי צבאות ידודון ידודון": ידודון בהליכה וידודון בחזרה. ולא במלאכי השרת בלבד, אלא אף הקב"ה, שנא' (שיר השירים ב ו) "שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני". רבי יהודה ברבי אלעאי אומר: לפי שהיו משולהבין מחמה של מעלן, אמר הקדוש ברוך הוא לענני כבוד: הזילו טל חיים על בני, שנאמר (תהלים סח ט) "ארץ רעשה גם שמים נטפו מפני אלהים וגו'" ואומר (תהלים סח י) "גשם נדבות תניף אלהים". אימתי נעשה כל הכבוד הזה? בשעה שהיתה נאה שבאומות ומכבדת את התורה (תהלים סח יג) "ונות בית תחלק שלל" ואין שלל אלא תורה, שנא' (תהלים קיט קסב) "שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב":

(Ibid.) "And they stood from afar": outside of twelve mil (the distance of the Israelite encampment). We are hereby apprised that Israel receded twelve mil and returned twelve mil for each pronouncement. So that on that day they are found to have walked two hundred and forty mil. At that time the Holy One Blessed be He said to the ministering angels: Go down and help your brothers, as it is written (Psalms 68:13) "The kings of legions will move, will move" — they will move in going and they will move in returning. And not the ministering angels alone, but the Holy One Blessed be He Himself. As it is written (Song of Songs 2:6) "His left hand under my head, and His right hand will embrace me." R. b. R. Ilai says: Because they were scorched by the sun above them, the Holy One Blessed be He said to the clouds of glory: Drip the dew of life upon My children, etc. (Psalms, Ibid. 9) "The earth quaked. The heavens, too, dripped before G d. This is Sinai, etc.", and (Ibid. 11) "A bounteous rain did You drip, O G d." When was all this honor conferred? When Israel was the most comely of the nations and honored the Torah. As it is written (Ibid. 13) "And the beauteous of the house divides the spoil, "spoil" being nothing other than Torah, viz. (Ibid. 119:62) "I rejoice over Your word as one who finds great spoil."