Chapter 14:5י״ד:ה׳
1 א

ויוגד למלך מצרים, מי הגיד לו האקטורין שלו ויש אומרים דורכיות היו לו ויש אומרים עמלק הגיד לו:

(Exodus 14:5) "And it was told to the king of Egypt": Who told him? His emissaries (that he had sent with them.) Some say: He had watchtowers. Others say: Amalek told him.

2 ב

כי ברח העם, וכי בורחים היו והלא כבר נאמר ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה ומה ת"ל כי ברח העם אלא מתוך שהכו את האקטורין שלו הלכו והגידו לפרעה אמרו לו ראה ישראל הכו ממנו פצעו ממנו הרגו ממנו ולא מיחה אדם בידם אין להם לא מושל ולא שר כענין שנא' מלך אין לארבה ויצא חוצץ כלו (משלי ל):

"that the people had fled": Now had they fled? Is it not written (Numbers 33:3) "On the morrow of the Pesach the children of Israel went out with a high hand"? — Because they had beaten his emissaries, they went and said to Pharaoh: Look, Israel beat us. They killed some of us and wounded others, and no one stopped them. They have no ruler and no officer, viz. (Mishlei 30:27) "The locusts have no king, and they all go out in a single swarm" (as their sprit moves them).

3 ג

ויהפך לבב פרעה וגו', לשעבר ויאמרו עבדי פרעה אליו עד מתי יהיה זה לנו למוקש ועכשיו ויהפך לבב פרעה ועבדיו ויאמרו מה זאת עשינו וגו' אמרו אלו לקינו ולא שלחנו כדי הוא לנו אלא לקינו ושלחנו או אלו לקינו ושלחנו ולא היו נוטלין ממונינו כדי הוא לנו אלא לקינו ושלחנו ונטלו ממונינו. משל למה הדבר דומה לאחד שאמר לעבדו צא והבא לי דג מן השוק יצא והביא לו דג מן השוק מבאיש אמר לו בגזירה או תאכל הדג, או תלקה מאה מכות, או תתן לי מאה מנה, אמר לו הריני אוכל התחיל לאכול לא הספיק לגמור עד שאמר הריני לוקה לקה ששים לא הספיק לגמור עד שאמר הריני נותן מאה מנה נמצא אוכל את הדג ולוקה ונותן מאה מנה כך נעשה למצרים לקו ושילחו וניטל ממונם. ד"א ויהפך מגיד הכתוב שכשיצאו ישראל ממצרים בטלה מלכותם של מצרים שנ' ממי נעמת רדה והשכבה את ערלים (יחזקאל לב):

In the past, Pharaoh's servants said to him (Exodus 10:7) "How long will this one be a stumbling block to us?" and now (Ibid. 14:5) "What is this that we did in sending Israel away from serving us?" They said to him: If we were smitten and we had not sent him away, that would have been enough for us. Or if we were smitten and had sent him away and he had not taken our wealth from us, that would have been enough for us. But we have been smitten, and we have sent him away, and he has taken our wealth from us! An analogy: A man sent to his servant: Go and bring me a fish from the marketplace. He goes and buys him a rotten fish, at which the master says to him: Either eat the fish, or receive a hundred lashes, or pay me a hundred maneh. The servant: I'll eat it. He begins eating, but does not finish before saying: I'll take the lashes. He receives sixty lashes, and does not finish before saying: I'll pay the hundred maneh. In the end, he has eaten the fish, received the lashes, and paid the hundred maneh! Thus, with Egypt: They were smitten, and they sent Israel away, and their wealth was taken! Variantly: "And the heart of Pharaoh was reversed": Scripture hereby apprises us that when Israel left Egypt, its kingdom came to an end, as it is written (Ezekiel 32:19) "Whom have you (Egypt) surpassed in beauty? Descend and be laid to rest with the uncircumcised!"

4 ד

ויאמרו מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו אמרו עכשיו יהו אומות העולם מקישות עלינו כזוג לומר מה אלו שהיו ברשותם הניחום והלכו להם עכשיו היך אנו שולחים לארם נהרים ולארם צובה להעלות לנו מס ולהביא לנו עבדים ושפחות לכך ויהפך לבב פרעה ללמדך שהיה פרעה שולט מסוף העולם ועד סופו והיו לו שלטונים מסוף העולם ועד סופו בשביל כבודן של ישראל עליו הוא אומר שלח מלך ויתירהו מושל עמים ויפתחהו שמו אדון לביתו מושל בכל קנינו (תהלים קה). וכן אתה מוצא שכל אומה ולשון ששלטה על ישראל שולטה מסוף העולם ועד סופו בשביל כבוד ישראל, במלכי אשור מהו אומר ותמצא כקן ידי לחיל העמים וכאסוף ביצים עזובות כל הארץ אני אספתי ולא היה נודד כנף ופוצה פה ומצפצף (ישעיה י), במלכות בבל מהו אומר והיה הגוי והממלכה אשר לא יעבדו אותו את נבוכדנאצר מלך בבל ואשר לא יתן צוארו בעול מלך בבל (ירמיה כז), במלכות מדי מהו אומר באדיין דריוש מלכא כתב לכל עממיא אומיא ולשניא די דיירין בכל ארעא שלמכון ישגא וגו' (דניאל ו), במלכות יון מה הוא אומר חזה הוית כחזו ליליא וארו חיוא אחרי כנמר ולה גפין ארבע דעוף על גבה וגו' ושלטן יהב (שם ז), במלכות רביעית מהו אומר כן אמר חיותא רבעיתא מלכות פליגא תהוי בארעא די תשנא בכל מלכותא ותיכול ארעא ותדושינה ותדקינה (שם), הא למדת שכל אומה ואומה ששעבדה בהם בישראל שלטה מסוף העולם ועד סופו בשביל כבוד ישראל. ד"א ויהפך אמרו לא בשבילן היתה הטובה באה עלינו, ר' יוסי הגלילי אומר משל למה הדבר דומה לאדם שנפל לו בית כור בירושה ומכרה בדבר מועט הלך הלוקח ופתח בה מעינות ונטע בה גנות ואילנות ופרדסין והתחיל המוכר ליחנק על שנתן ירושתו בדבר מועט כך נעשה למצריים ששלחו ולא ידעו מה שלחו עליהם מפורש בבקלה /בקבלה/ שלחיך פרדס רמונים (שה"ש ד). ד"א מה זאת עשינו רבי שמעון בן יוחאי אומר משל למה הדבר דומה לאחד שנפלה לו פלטרית במדינת הים בירושה ומכרה בדבר מועט והלך הלוקח וחפרה ומצא בה אוצרות כסף ואוצרות זהב ואבנים טובות ומרגליות התחיל המוכר ליחנק כך עשו מצרים ששלחו ולא ידעו מה שלחו דכתיב ויאמרו מה זאת עשינו וגו'.

Now the nations will clang to us like a bell, saying: Now if these (Jews), who were under their thumb, they let go and they left, why should we send to Aram Naharayim and to Aram Tzovah to pay tribute to them and to provide slaves for them? Thus, "And the heart of Pharaoh was reversed": to apprise us that Pharaoh ruled from one end of the world to the other, and had sultans from one end of the world to the other — all because of the honor of Israel (who was subject to him). Of him it is written (Psalms 105:20-21) "He sent a king (Pharaoh) who released him (Joseph); a ruler of peoples, who freed him. He appointed him master of his palace, and ruler of all his wealth." And thus do you find that every nation that ruled over Israel, ruled from one end of the world to the other, because of the honor of Israel. What is written of the kings of Ashur? (Isaiah 10:14) "and my hand found, as a nest, the wealth of peoples. As one gathers abandoned eggs, I gathered all the earth. No one flapped a wing or opened a mouth to peep." What is written of the kingdom of Bavel? (Jeremiah 27:8) "The nation or kingdom that does not serve him, that does not put its neck under the yoke of the king of Bavel, etc." What is written of the kingdom of Madai? (Daniel 6:26) "Then King Darius wrote to all peoples, nations and languages that inhabit the earth, etc." What is written of the kingdom of Greece? (Ibid. 7:6) "After that, as I looked on, there was another one like a leopard, and it had on its back four wings like those of a bird; the beast had four heads, and dominion was given to it." What is written of the fourth kingdom (Aram)? (Ibid. 23) "This is what he said: The fourth beast: There will be a fourth kingdom upon the earth which will be different from all the kingdoms; it will devour the whole earth, tread it down and crush it." We thus learn that every nation that had dominion over Israel ruled from one end of the world to the other, because of the honor of Israel. Variantly (Exodus 14:5) "And the heart of Pharaoh and of his servants was reversed against the people. And they said: What is this that we did in sending Israel away from serving us?" They said to him: Would we not have gained much good from them? R. Yossi Haglili says: An analogy: A man inherits a beth kor (of land) and sells it for a pittance — whereupon the buyer goes and opens springs in it and plants in it gardens and orchards — whereupon the seller begins "choking" (at what he did)! Thus, with Egypt. They sent without realizing what they were sending. Of them it is written in the Tradition (Song of Songs 4:13) "Your 'sendings' are an orchard of pomegranates!" Variantly: R. Shimon b. Yochai says: An analogy: A man inherits a country-seat across the seas and he sells it for a pittance — whereupon the buyer goes and digs in it and finds in it treasures of silver and of gold and precious stones and pearls — whereupon the seller begins "choking." Thus with Egypt. They sent without realizing what they were sending, viz.: "What is this that we did, etc."