13aי״ג א
דלא קטליה דוד לשמעי דאתיליד מיניה מרדכי דמיקני ביה המן ומה שילם לי ימיני דלא קטליה שאול לאגג דאתיליד מיניה המן דמצער לישראל that David did not kill Shimei from whom was descended Mordecai who provoked Haman. “And how a Benjamite repaid me”, that Saul did not slay Agag from whom was descended Haman who oppressed Israel.
רבי יוחנן אמר לעולם מבנימן קאתי ואמאי קרי ליה יהודי על שום שכפר בע"ז שכל הכופר בע"ז נקרא יהודי כדכתיב (דניאל ג, יב) איתי גוברין יהודאין וגו' Yohanan said: He did indeed come from Benjamin. Why then was he called “a Jew”? Because he denied idolatry. For anyone who denies idolatry is called ‘a Jew’, as it is written, “There are certain Jews etc.” (Daniel 3:13).
רבי שמעון בן פזי כי הוה פתח בדברי הימים אמר הכי כל דבריך אחד הם ואנו יודעין לדורשן (דברי הימים א ד, יח) ואשתו היהודיה ילדה את ירד אבי גדור ואת חבר אבי שוכו ואת יקותיאל אבי זנוח ואלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד R. Shimon b. Pazzi when he would begin an exposition of the Book of Chronicles would say the following: “All Your words are one”, and we know how to find their inner meaning. [It is written], “And his wife the Jewess bore Yered the father of Gedor, and Hever the father of Socho, and Yekutiel the father of Zanoah, and these are the sons of Bitya the daughter of Pharaoh, whom Mered took” (I Chronicles 4:18).
אמאי קרי לה יהודיה על שום שכפרה בע"ז דכתיב (שמות ב, ה) ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור ואמר רבי יוחנן שירדה לרחוץ מגילולי בית אביה Why was she [the daughter of Pharaoh] called a Jewess? Because she repudiated idolatry, as it is written, “And the daughter of Pharaoh went down to bathe in the river,” (Exodus 2:5) and R. Yohanan, [commenting on this,] said that she went down to cleanse herself from the idols of her father’s house.
ילדה והא רבויי רביתיה לומר לך שכל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו “Bore”: But she only brought him [Moses] up? This tells us that if anyone brings up an orphan boy or girl in his house, the verse treats him as if he had bore him.
ירד זה משה ולמה נקרא שמו ירד שירד להם לישראל מן בימיו גדור שגדר פרצותיהן של ישראל חבר שחיבר את ישראל לאביהן שבשמים סוכו שנעשה להם לישראל כסוכה יקותיאל שקוו ישראל לאל בימיו זנוח שהזניח עונותיהן של ישראל “Yered”: this is Moses. Why was he called Jered? Because manna came down [yarad] for Israel in his days. “Gedor”: [he was so called] because he fenced in [gadar] the breaches of Israel. “Heber”, because he joined [hiber] Israel to their Father in heaven. “Socho”, because he was like a sheltering booth [sukkah] for Israel. “Yekutiel”, because Israel trusted in God [kiwu le’el] in his days. “Zanoah”, because he made Israel abandon [hizniah] their inquities.
אבי אבי אבי אב בתורה אב בחכמה אב בנביאות “Father of”, “father of”, “father of”: he was a father in Torah, a father in wisdom, a father in prophecy.
ואלה בני בתיה אשר לקח מרד וכי מרד שמו והלא כלב שמו אמר הקב"ה יבא כלב שמרד בעצת מרגלים וישא את בת פרעה שמרדה בגלולי בית אביה “These are the sons of Bitya…whom Mered took”. Was Mered his name? Was not Caleb his name? — The Holy One, blessed be He, said: Let Caleb who rebelled [marad] against the plan of the spies come and take the daughter of Pharaoh who rebelled against the idols of her father's house.
אשר הגלה מירושלם אמר רבא שגלה מעצמו “Who had been carried away from Jerusalem” (Esther 2:6). Rava said: That he went into exile of his own accord.
ויהי אומן את הדסה קרי לה הדסה וקרי לה אסתר תניא ר"מ אומר אסתר שמה ולמה נקרא שמה הדסה על שם הצדיקים שנקראו הדסים וכן הוא אומר (זכריה א, ח) והוא עומד בין ההדסים “And he brought up Hadassah” (Esther 2:6). She is called Hadassah but she is called Esther. It has been taught: R. Meir says: Esther was her proper name. Why then was she called Hadassah? After the righteous who are called myrtles (hadasim), for so it says, “And he stood among the myrtle trees” (Zechariah 1:8).
רבי יהודה אומר הדסה שמה ולמה נקראת שמה אסתר על שם שהיתה מסתרת דבריה שנאמר אין אסתר מגדת את עמה וגו' R. Judah says: Hadassah was her name — Why then was she called Esther? Because she concealed [masteret] the facts about herself, as it says, “Esther did not make known her people or her kindred” (Esther 2:20).
ר' נחמיה אומר הדסה שמה ולמה נקראת אסתר שהיו אומות העולם קורין אותה על שום אסתהר בן עזאי אומר אסתר לא ארוכה ולא קצרה היתה אלא בינונית כהדסה ר' יהושע בן קרחה אמר אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליה R. Nehemiah says: Hadassah was her name. Why then was she called Esther? All peoples called her so after Istahar. Ben Azzai said: Esther was neither too tall nor too short, but of medium size, like a myrtle. Joshua b. Korha said: Esther was green, and there was an aura of kindness (hesed) about her.
כי אין לה אב ואם ובמות אביה ואמה למה לי אמר רב אחא עיברתה מת אביה ילדתה מתה אמה “For she had neither father nor mother…And when her father and mother died” (Esther 2:7). Why did it need to say this again? Aha said: When her mother became pregnant with her, her father died; when she was born, her mother died.
ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת תנא משום ר"מ אל תקרי לבת אלא לבית וכן הוא אומר (שמואל ב יב, ג) ולרש אין כל כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה ויחיה ותגדל עמו ועם בניו יחדו מפתו תאכל ומכוסו תשתה ובחיקו תשכב ותהי לו כבת משום דבחיקו תשכב הוות ליה (לבת) אלא (לבית) הכי נמי לבית “And when her father and mother died, Mordecai took her for his own daughter” (Esther 2:7). A Tanna taught in the name of R. Meir: Do not read “for a daughter [le-bat],” but “for a house (i.e. wife) [le-bayit].” Similarly it says: “But the poor man had nothing save one little ewe lamb, which he had brought up and reared; and it grew up together with him, and with his children; it ate of his own bread, and drank from his cup, and lay in his bosom, and was unto him as a daughter” (II Samuel 12:3). Because it lay in his bosom, was it like a daughter to him? Rather what it means is like a wife; so here, it means a wife.
ואת שבע הנערות וגו' אמר רבא שהיתה מונה בהן ימי שבת וישנה ואת נערותיה וגו' אמר רב שהאכילה מאכל יהודי “And the seven maidens who were meet to be given to her” (Esther 2:9): Rava said: [They were seven so that] she could count the days of the week by them. “And he treated her better than her maidens” (Esther 2:9). Rav said: [This means that] he gave her Jewish food to eat.
ושמואל אמר שהאכילה קדלי דחזירי Shmuel however said, it means that he gave her pieces of pork.
ור' יוחנן אמר זרעונים וכן הוא אומר (דניאל א, טז) ויהי המלצר נושא את פת בגם ונותן להם זרעונים And R. Yohanan said that he gave her legumes, and so it says, “So the steward took away their food and gave them legumes” (Daniel 1:16).
ששה חדשים בשמן המור מאי שמן המור ר' חייא בר אבא אמר סטכת רב הונא אמר שמן זית שלא הביא שליש תניא רבי יהודה אומר אנפקינון שמן זית שלא הביא שליש ולמה סכין אותו שמשיר את השיער ומעדן את הבשר “Six months with the oil of myrrh” (Esther 2:12). What is the oil of myrrh? R. Hiyya b. Abba said: Stakat. R. Huna said: Oil from olives not a third grown. It has been taught: R. Judah says: Anpikon is oil of olives not a third grown. Why is it used for smearing? Because it removes hair and makes the skin soft.
בערב היא באה ובבקר היא שבה אמר רבי יוחנן מגנותו של אותו רשע למדנו שבחו שלא היה משמש מטתו ביום “In the evening she went and in the morning she returned” (Esther 2:14). R. Yohanan From the disgrace of that wicked man we can learn something to his credit, that he did not have sexual relations by day.
ותהי אסתר נשאת חן אר"א מלמד שלכל אחד ואחד נדמתה לו כאומתו ותלקח אסתר אל המלך אחשורוש אל בית מלכותו בחדש העשירי הוא חדש טבת ירח שנהנה גוף מן הגוף “And Esther found favor” (Esther 2: 15). R. Elazar: said This teaches that to everyone she looked like a member of his own people. “So Esther was taken to king Ahashverosh into his royal house in the tenth month, which is the month Tevet” (Esther 2: 16). The month when a body benefits from being close to another body.
ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותשא חן וחסד לפניו מכל הבתולות אמר רב ביקש לטעום טעם בתולה טעם טעם בעולה טעם “And the king loved Esther above all the women, and she obtained grace and favor in his sight above all the virgins” (Esther 2: 17). Rav said: If he wanted to find in her the taste of a virgin he found it; if the taste of a non-virgin, he found it.
ויעש המלך משתה גדול עבד משתיא ולא גליא ליה דלי כרגא ולא גליא ליה שדר פרדישני ולא גליא ליה “Then the king made a great feast” (Esther 2: 18). He made a feast for her, and she did not tell him [who she was]. He remitted taxes, and she did not tell him. He sent gifts, and she [still] did not tell him.
ובהקבץ בתולות שנית וגו' אזיל שקל עצה ממרדכי אמר אין אשה מתקנאה אלא בירך חבירתה ואפי' הכי לא גליא ליה דכתיב אין אסתר מגדת מולדתה וגו' “And when the virgins were gathered together the second time, etc” (Esther 2: 19). He went and took counsel from Mordecai who said, The way to cause a woman to be jealous is to show her other women” and even so she did not tell as it says, “And Esther did not reveal her birthplace.”
אמר רבי אלעזר מאי דכתיב R. Elazar said: What is the meaning of the verse,