Marit HaAyin on Keritot 5bמראית העין על כריתות ה׳ ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Marit HaAyin on Keritot 5b"
Toggle Reader Menu Display Settings
Marit HaAyin on Keritot
5bה׳ ב
1 א

מלכי בית דוד מושחין מלכי ישראל אין מושחין. פירש"י ז"ל משבא דוד אבל שאול נמשח עכ"ל משמע דשאול נמשח בשמן המשחה וכן מוכח מדברי הרמב"ם ז"ל פ"א מהלכות מלכים והרמ"ע בתשובה סימן ק"ב כתב נשאלנו על שאול אם נמשח בשמן המשחה וכו' ומסתברא לן בשמן המשחה וכו' ואני עני בפתח עינים ובשער יוסף דף ק"ג העירותי דאמאי תלה הרב זה בסברתו והלא הכי מוכח מרש"י והרמב"ם ומפורש ברז"ל במדרש במדבר רבה ופרקי רבי אליעזר:
ועתה אמת אגיד דאחר זמן בא לידי מאמר מאה קשיטה להרמ"ע ז"ל כ"י ושם ראיתי דהרב הרמ"ע ז"ל עצמו שם סימן צ"ג כתב דאין ספק דשאול נמשח בשמן המשחה כרש"י והרמב"ם והכי דריש בפרקא פרקי רבי אליעזר אעפ"י דרבים מהמפרשים טעו בו כי אם הוקש ליהוא להיות נמשח בפך מ"מ לשמן אפרסמון לא הוקש ואין ס' דגריע שמן אפרסמון אצל שמן המשחה להיות גורם הפסק למלכות יותר מגרעון הפך אצל הקרן ואי הכי עדיפא מינה הו"ל לרבנן למימר אלא ודאי כדאמרן עכ"ל:
ושמחתי לחזות בנועם דברי הרב ז"ל כי דבר זה לא ללמד על עצמו לבד יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא דאין לומר על הגדולים דנעלם מהם דברי רז"ל והראשונים. וראה בעיניך הרמ"ע ז"ל דמדבריו ז"ל בתשובותיו היה נראה דכתיב ביה ונעלם. אבל בקושטא כל רז לא אנס ליה וכמ"ש הוא גופיה דכ"כ רש"י והרמב"ם וכן הוא בפרקי רבי אליעזר ובתשובה קיצר את הרחב והשיב לשואלו כפי השעה והנושא וכיוצא ומזה נקיש לכמה ענינים: