Maor VaShemesh
Introduction by the Author's Son הקדמת בן המחבר
1 א

הקדמה מבן המחבר.

2 ב

לכבוד מרן אביו זצל״הה מתגבר. ויפתח שפתיו וידבר.

3 ג

ישמחו המיחלים ויגילו המקוים אתם הרי ישראל הרמים אפרתים דודים נבונים ידידים ראו בעיניכם יפעת נועם וזיוו קדושים למרום וקדוש נעימות יתנו מקהלות ורבבות סולו קדשו למלך מלכים נצח בהגלות נגלות אור המזהיר רז נפלא המאיר לארץ ולכל יושניה מנורת המאור כפתורי׳ ופרחי׳ ושמש מרפא בכנפיה היא הכרך הנורא מחברת הקודש אשר מבטן האדם הגדול כענקים יצא ממקום קדוש יתהלך השאיר אחריו ברכה ה״ה כבוד אאמ״ור הרב הקדוש אור ישראל חסידא ופרישא המקובל האלקי המפורסם לשבח כק״ש מו״ה קלונימוס קלמן הלוי עפשטיין זצוקלל"הה הלא המה כידודי אש אשר מפי קדשו התמלטו גחלים בערו ממנו ויט לבבות בני ישראל אחרי עבודתו יתברך באמת והי' מדי חודש בחדשו ומדי שבת בשבתו ובמועדי ה' דרוש דרש להמסתופפיו בצל קדושתו. ואתה שנים טרם הלקח ארון אלקים נכתבו כתבי קודש הללו ע"י מיוחדים שבאנשים מדעתו הקדושה אחד אחד מה ששמעו מפי קדשו בימים ההם ורבות כתב בעצמו ובכבודו. ומה שנכתב ע"י זולתו הָרְאה לפניו ואת אשר יבחר הוא הקדוש והנה קרוב להסתלקותו צוה לקבץ יחד כל החידושים הנפזרים לכרך אחד וראינו יקרת המאמרים בעיניו עד מאד וכי הגדיל תועלתם לפני עדת ישראל שימצא בהם כ"א משיבת נפשו להתהלך במועצות ודעת לפני ה' באור החיים. ובעו"הר מאת הוסרה העטרה מעל ראשינו ועלה לשכנו רבים התאוו לאמר מי ישקנו מים מנהרות נחלי עדנו אחרי כי שמוע עוד קולו מלהבות אש חדלנו וברקי זיקות לפידיו עתה שככו מי יתן ויצא כנוגה זיו הדרת קדושת חידושי תורתו ויהיו לנו לעינים ואני הצעיר כאלה רבות הקשבתי לכן נתתי נפשי בכפי ובכל כוחי נתעודדתי לקבעם בדפוס ולהפיצם בישראל ומה' ישאו ברכה האנשים אשר היו בתומכי ידי הם וכל אשר להם יעלו לזכרון בהיכל ה'. ופני עליון אחלה שבזכות מצוה דרבים אזכה גם אנכי להבנות ממנו. והנה כבוד אדומ"ור הרב הגאון המובהק בוצינא קדישא חכם הכולל נ"י ע"ה פ"ה כק"ש מוהר"רא ליבוש ליפשיטץ נ"י ויופיע אבד"ק וישנצא והגליל. אשר החזיק על ידי בהסכמתו קרא שם הספר הלזה מאור ושמש כי כשמו כן הוא ברקיע השמים הוא למאורות להאיר על הארץ גם לזכר צדיק שם כבוד אא"מו זצל"הה כי חושבנא דדין כחושבן קלונימוס קלמן בן אהרן הלוי בצירוף י"ב אותיות של שמו דהיינו קלונימוס קלמן. ואתה הקורא חביב אודיעך עוד פה שאל תתמה על החפץ כאשר תמצא כתוב בספר הקדוש הלזה שני פרושים זא"ז (אבטיחך כי רק מעט מן המעט כאלה תמצא) אשר לפי הנראה בהשקפה ראשונה בקנה אחד עולים או אחד בשני כלולים כי כזאת קרא לסיבה אשר אודיעך הנה. הנה דרכו בקודש הי' ידוע שלא אמר שום חידוש כ"א מה ששם ה' בפי קדשו לשעתו וכפי אשר רוח ה' נשאו ככה מתלקחת מאמריו הבריקו וממעין גנים נוזלי לבנון מים חיים נבעו ולפעמים על פסוק א' או מאמר מז"ל אמר בזמנים מתחלפים שהי' נראה ענין אחד פעם בקצרה ופעם בארוכה והשומע כתב כל דבר בעתו כאשר שמע. ובהגיע התור ללקוט שושנים ולאספם כאחד לא יכול המאסף לשמור סדרם בהקדם הנאמר ראשון ראשון ולאחר המאוחר ויען שהי' הכרך למראה עיני קדשו ולא עמד ע"ז ואולם עוד הקפיד על מי שרצה להכחיד דבר מדבריו בעבור שנראה בכבלים או בעבור שנמצא מהם כתוב על איזה ספר ובפירוש אמר שלאחר פקיחת העין יורגש מה שהוסיף לשבח או בשנותו את טעמו לכן גם אנכי יראתי לנפשי לשנות דבר מדעתי. ועתה באתי בשאלתי לפני כבוד אחב"י ומה גם לפני בני הנעורים בהיות אולי ימצא בו איזה דבר אשר יקשה ממנו או יתדמה בעיניהם כי זה הוא דבר פשוט לבל יעלה על לבם חלילה להוציא דבה על כבוד אא"מו הרב הקדוש המחבר זצ"ל הנ"ל רק לתלות החסרון הידיעה בעצמם אשר לא יוכלו להשיג כי כבד מהם הדבר או יכול להיות שנפל באיזה מקום איזה טעות סופר עכ"ז יראתי לשלוח יד לשנות ולתקן שום דבר מדעתי וסמכתי על המעיין באמת וצדק שלא לקנטר ח"ו שיבין הדבר לאשורו ויתחמם כנגד אורו ויומתק בחכו דברו. והנה נמצא אחד מיוחד מיקירי ק"ק קראקא כבוד ידידי ואו"נ הרבני המופלג ומושלם הנגיד הגביר נדיב ונכבד המפורסם כבוד מו"ה זאב וואלף בהרבני המופלג הנגיד הגביר המפורסם מו"ה יצחק שעהנבערג נ"י. זכרה לו אלהי לטובה אשר חפץ וחשק להוציא הספר הנחמד הלז לאור עולם לחלקם ביעקב ולהפיצם בישראל גם לתת לכסף מוצא ופזר הון עתק והוזל רב כסף מכיסו לכל הנצרך להדפסה. אמרתי לפעלא טבא יישר כחו וחילו ויהי ה' למשען לו וחפץ ה' בידו יצליח תשואת חן חן לו ישלם ה' פעלו ותהי' משכורתו שלימה מעם ה' אלהי ישראל יהי ה' עמו ובכל אשר יפנה יצליח וזכות וצדקת כבוד א"א הרב המחבר זצל"הה יעמוד לו ולזרעו תמיד כל הימים הלא כה שיח אחיכם השופך רוח נדכו המסיים בשלום ושלום בכפלים יקשיב עליון קול ברכתי ברכת שלום וחיים ונזכה לאור שבעתים ויהי' אור הלבנה כאור החמה בשמים למלאות חורבות ציון וירושלים אמן. היום יום ה' עשרה ימים לחודש טבת.

4 ד

הק' אהרן בלא"א הרב הקדוש מו"ה קלונימוס קלמן הלוי עפשטיין זצל"הה.