1:10א׳:י׳
1 א

כל המתאוה וכו'. מבואר במכילתא לחייב על התאוה בפני עצמה ועל החימוד בפני עצמו. ונ''ל שדעת הר''א ז''ל שחיוב התאוה זו היא שיתאוה לקנות בדמים שלא ברצון הבעלים: