20כ׳
Sanhedrin 54a:29סנהדרין נ״ד א:כט
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Sanhedrin 54a:29"
Toggle Reader Menu Display Settings
54aנ״ד א