5:12ה׳:י״ב
1 א

אבל אם הקדיש שחוטה כו'. מ''ש הר''א בהשגות אם היו בעלי מומין מתחלתן יפדו כן כתב רבינו ז''ל בפ''א מהל' איסורי מזבח וגם שם כתב ברישא דלישניה וכן הדין בבהמת קדשים שנפל בה מום כו'. ויש לדקדק שם כמו שדקדק כאן הרב כ''מ שנקט שנפל משום דאי הוי בעל מום מעיקרא אין צריך העמדה והערכה וכמו שביאר דבריו שם למטה ולאפוקי מלוי דאמר דבעל מום בכלל העמדה והערכה ואין אנו צריכין לדחוק כמו שכתב שם הרב בעל כ''מ ומה גם מ''ש שפסק כלוי וא''א לומר כן ממאי דכתב שם רבינו ז''ל מה בין בעלת מום קבוע וכו' יעויין שם: