Siman 26כ״ו
1 א

כו. דין ברכת המזון קצרה

2 ב

ברכת המזון קצרה. בא״י אמ״ה הזן את העולם כלו כרוב גדלו המכין לכל בריות מאכלו ושלחנו ערוך לכל בא״י הזן את הכל.

3 ג

נודה לאל גואלנו המעדיף מטובו עלינו לא חסר כלום ממאכלנו ברית ותורה וחיים ומזון בא״י על הארץ ועל המזון.

4 ד

רחם על עם עני ואביון הנתוני׳ ללעג ולבזיון ודוד עבדך מהרה תמליך בציון ותכין בתוכה עם עמוסי ירכים בא״י בונה ירושלם אמן:

5 ה

בחיי יהודה ואפרים תמליך מלך בירושלם ותבט עניי עמך ותפן בא״י אמ״ה בורא פרי הגפן: