קְרָב m.n. (pl. קֽרָבוֹת) 1 battle, war. NH 2 match, game. [Related to Akka. qarābu, Aram.–Syr. קְרָבָא. These words prob. meant orig. ‘hostile approach’, and derive from קרב.] Derivative: קֽרָבִי.