מִרְחָשׁ m.n. NH creeping, swarming. [Formed from רחשׁ (= to creep, swarm), with pref. מִ◌.]