כּוּר m.n. melting pot, furnace (for melting metals). [Related to Aram.-Syr. כּוּרָא, Arab. kūr, Ethiop. kawer, Akka. kūru, kīru (= furnace), and to כִּירַיִם.]