צֶֽפֶת f.n. plated capital of pillar (a hapax legomenon in the Bible, occurring Chron. II 3:15). [Formed from צפה ᴵᴵ with suff. ◌ֶת.]