Kinot for Tisha B'Av Day, Chapter 6 קינות ליום תשעה באב, ו׳