Kiddushin 12bקידושין י״ב ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Kiddushin 12b"
Toggle Reader Menu Display Settings
12bי״ב ב

לאו היינו דיהודית דביתהו דרבי חייא דהוית לה צער לידה אמרה ליה אמרה לי אם קיבל ביך אבוך קידושי כי זוטרת אמר לה לאו כל כמינה דאימך דאסרת ליך עילואי

Rav Ḥisda explained: Is this not similar to the case of Yehudit, wife of Rabbi Ḥiyya, who would have painful childbirths and therefore wished to leave Rabbi Ḥiyya? She said to Rabbi Ḥiyya: My mother told me: When you were young your father accepted betrothal on your behalf from another man, which would render Yehudit forbidden to Rabbi Ḥiyya. He said to her: It is not in your mother’s power to render you forbidden to me, as this testimony is insufficient.

אמרי ליה רבנן לרב חסדא אמאי הא איכא סהדי באידית דידעי דבההוא יומא הוה ביה ש"פ השתא מיהא לא ליתנהו קמן

Returning to the incident with the blue marble stone, the Gemara relates that the Sages said to Rav Ḥisda: Why do you say that she is not betrothed because the item is not worth one peruta in the place where the betrothal occurred? After all, there are witnesses in Idit who know that on that day it had the value of one peruta. Rav Ḥisda said to them: Now, in any event, they are not here, and therefore their potential testimony is disregarded.

לאו היינו דר' חנינא דא"ר חנינא עידיה בצד אסתן ותיאסר

Rav Ḥisda cites a proof for his statement: Isn’t this the same as the opinion of Rabbi Ḥanina? In the case of a woman who appeared before the court and said that she was taken captive but remained undefiled, if there are no witnesses that she was captured, her entire claim must be accepted, and therefore she is permitted to her husband. Although there are witnesses elsewhere who can testify that she was taken captive, and consequently, the court need not rely on her statement alone, as Rabbi Ḥanina says: When her witnesses are far away in the north [istan], will she be forbidden?

אביי ורבא לא סבירא להו להא דרב חסדא אם הקילו בשבויה דמנוולה נפשה גבי שבאי ניקיל באשת איש

The Gemara comments: Abaye and Rava do not hold in accordance with this statement of Rav Ḥisda with regard to betrothal. In their opinion one cannot learn the halakha here from Rabbi Ḥanina’s statement, as there is a difference between the cases: If in the case of Rabbi Ḥanina the Sages were lenient with regard to a captive woman, who makes herself appear repulsive before her captor so that he will not rape her, and it is therefore believable that she was not violated, shall we be lenient with regard to the serious prohibition of a married woman?

אישתאר מההיא משפחה בסורא ופרשו רבנן מינה ולאו משום דסבירא להו דשמואל אלא משום דסבירא להו כאביי ורבא

The Gemara reports: Descendants of the family of the woman who had been betrothed with a blue marble stone remained in Sura, as after Rav Ḥisda ruled that that woman’s first betrothal was invalid, she married another man and had children. But the Sages avoided the family and refused to marry into it due to the concern that it was founded on a possibly adulterous relationship, which would render the descendants of the family mamzerim. The Gemara comments: And it was not because they maintained, in accordance with the opinion of Shmuel, that there is a concern that any item might be worth one peruta somewhere else. Rather, it was because they held in accordance with the opinion of Abaye and Rava, who said: Since there are witnesses in a different place, one must take them into account.

ההוא גברא דאקדיש בשוטיתא דאסא בשוקא שלחה רב אחא בר הונא לקמיה דרב יוסף כה"ג מאי שלח ליה נגדיה כרב ואצטריך גיטא כשמואל

§ The Gemara relates: There was a certain man who betrothed a woman with a myrtle branch in the marketplace. Rav Aḥa bar Huna sent this dilemma before Rav Yosef: In a case like this, what is the halakha? Rav Yosef sent a response to him: Flog him, in accordance with the opinion of Rav, and require her to receive a bill of divorce, in accordance with the opinion of Shmuel, in case the myrtle branch is worth one peruta somewhere else.

דרב מנגיד על דמקדש בשוקא ועל דמקדש בביאה ועל דמקדש בלא שידוכי

The Gemara explains that Rav would flog a man for betrothing a woman in the marketplace, because this is disrespectful and crude, and for betrothing a woman through sexual intercourse, as it is unsavory to invite witnesses to observe a man and woman enter a room to engage in intercourse. And he would also flog a man for betrothing a woman without an arrangement [shiddukhei], i.e., if he did not discuss betrothal with the woman before betrothing her. Each of these acts is considered indecent behavior.

ועל דמבטיל גיטא ועל דמסר מודעא אגיטא ועל דמצער שלוחא דרבנן ועל דחלה שמתא עילויה תלתין יומין

And likewise, Rav would flog a man for nullifying a bill of divorce he has already sent to his wife, and for issuing a declaration preemptively invalidating a bill of divorce. The latter case is referring to one who announces before giving a bill of divorce that he is divorcing his wife against his will, thereby rendering the document ineffective. This behavior might lead to a grave sin if the wife marries another man under the mistaken impression that she is divorced. And similarly, Rav would flog anyone for tormenting a messenger of the Sages, as this indicates a lack of regard for the Sages. And Rav would flog one who had an excommunication take effect on him for thirty days and yet does not repent or appeal to the Sages to annul his censure.

ועל חתנא דדייר בי חמוה דדייר אין חליף לא והא ההוא חתנא דחליף אבבא דבי חמוה ונגדיה רב ששת ההוא מידם הות דיימא חמתיה מיניה

And Rav would flog a son-in-law who lives in his father-in-law’s house, as there is a concern that he might sin with his mother-in-law. The Gemara comments: This indicates that with regard to one who lives in his father-in-law’s house permanently, yes, he is flogged, whereas with regard to one who only passes by his father-in-law’s house, no, he is not flogged. But there was a certain son-in-law who passed by the entrance of his father-in-law’s house and Rav Sheshet flogged him due to licentiousness. The Gemara explains: In that case, there were suspicions [dayma] about him and his mother-in-law, i.e., about rumors of intimacy between them. In walking by the house he contributed to these rumors, which is why he was flogged.

נהרדעי אמרי בכולהו לא מנגיד רב אלא על דמקדש בביאה בלא שידוכי ואיכא דאמרי ואפילו בשידוכי נמי משום פריצותא

The Sages of Neharde’a say: Rav would not flog a violator in all of the cases listed, but he would in fact flog a man for betrothing a woman through sexual intercourse without a prior arrangement. And there are those who say: Even if there was an arrangement beforehand, he would also flog a man for betrothing a woman with intercourse, due to licentiousness, as it is indecent to have witnesses observe a man and woman enter a room to engage in intercourse.

ההוא גברא דקדיש בציפתא דאסא אמרו ליה והא לית בה ש"פ אמר להו תיקדוש בארבע זוזי דאית בה שקלתא ואישתיקא אמר רבא הוה שתיקותא דלאחר מתן מעות וכל שתיקותא דלאחר מתן מעות לאו כלום היא

§ The Gemara relates: There was a certain man who betrothed a woman with a mat of myrtle branches. People who were present said to him: But it is not worth one peruta. He said to them: If so, let her be betrothed with the four dinars that are wrapped in the mat. The woman took the mat and was silent. Rava said: This is silence after the money is given, and any silence after the money is given is nothing. Since it was assumed at the time that he gave her an item worth less than one peruta, there is no proof that she acted in accordance with his subsequent statement. It is possible that she ignored him and did not intend to become betrothed with the four dinars.

אמר רבא מנא אמינא לה דתניא אמר לה כנסי סלע זו בפקדון וחזר ואמר לה התקדשי לי בו בשעת מתן מעות מקודשת לאחר מתן מעות רצתה מקודשת לא רצתה אינה מקודשת

Rava said: From where do I state this opinion? As it is taught in a baraita that in a case where a man said to a woman: Take this sela as a deposit, and he subsequently went back and said to her: Be betrothed to me with it, if he said this at the time the money was given, she is betrothed. In a case where he said this after the money was given, then if she wanted to be betrothed in this manner, she is betrothed. If she did not want it, she is not betrothed.

מאי רצתה ומאי לא רצתה אילימא רצתה דאמרה אין לא רצתה דאמרה לא מכלל דרישא

The Gemara inquires: What is the meaning of: She wanted, and what is the meaning of: She did not want? If we say that: She wanted, means that she said yes, she wishes to be betrothed, and: She did not want, means that she explicitly said no, one can learn by inference that in the first clause of the baraita, when he spoke as he gave her the money and no difference is suggested between her wanting or not wanting,