Ketubot 65b:10כתובות ס״ה ב:י
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Ketubot 65b:10"
Toggle Reader Menu Display Settings
65bס״ה ב

האי תנא שליח ערטלאי ורמי מסאני אמר ליה תנא במקום הרים קאי דלא סגיא בלא תלתא זוגי מסאני ואגב אורחיה קא משמע לן דניתבינהו ניהלה במועד כי היכי דניהוי לה שמחה בגוייהו:

This tanna creates a bizarre situation in which the woman is left naked but wearing shoes, as the husband must give his wife shoes three times a year but new clothing only once a year. Abaye said to him: The tanna is standing, i.e., speaking of, a mountainous region, in which she cannot do without three pairs of shoes, as shoes wear out quickly in hilly areas. And in passing, the tanna teaches us that he should give them to her on a Festival, so that she will rejoice in them during the Festival.

וכלים של חמשים זוז: אמר אביי חמשים זוזי פשיטי ממאי מדקתני במה דברים אמורים בעני שבישראל אבל במכובד הכל לפי כבודו ואי ס"ד חמשים זוז ממש עני חמשים זוז מנא ליה אלא ש"מ חמשים זוזי פשיטי:

§ The mishna teaches: And he must give her clothes with a value of fifty dinars. Abaye said: This is referring to fifty simple [peshitei] dinars, used as the money of the state, which are worth only one-eighth of Tyrian dinars. From where did Abaye derive this? From the fact that it teaches: In what case is this statement said? It is with regard to the poorest of Jews. However, in the case of a prominent man, all the amounts are increased in accordance with his prominence. And if it enters your mind that the mishna means literally fifty dinars, from where would such a poor man get fifty dinars? How could a pauper afford to give such a large sum to his wife for her clothing? Rather, learn from this that the mishna is referring to fifty simple dinars.

ואין נותנין לה לא חדשים וכו': ת"ר מותר מזונות לבעל מותר בלאות לאשה מותר בלאות לאשה למה לה אמר רחבה שמתכסה בהן בימי נדתה כדי שלא תתגנה על בעלה

§ The mishna further states: And he may not give her new clothes in the summer, nor worn garments in the rainy season, and the leftover, worn clothes belong to her. The Sages taught: Leftover sustenance belongs to the husband, whereas leftover, worn clothes belong to the wife. The Gemara asks: With regard to the statement that worn clothes belong to the wife, why does she need these old clothes? Raḥava said: She requires them, as she covers herself with them during her days of menstruation, so that she does not become repulsive to her husband. If she wears her normal clothes when she is menstruating, he will later be disgusted by her.

אמר אביי נקטינן מותר בלאות אלמנה ליורשיו התם הוא דלא תתגני באפיה הכא תתגני ותתגני:

Abaye said: We have a tradition that the leftover, worn clothes of a widow belong to the husband’s heirs. The reason is that it is only in that case there, concerning a woman whose husband is alive, that the reasoning so that she does not become repulsive to her husband can be applied. Whereas here, when he is dead, let her become repulsive. There is no need to ensure that she find favor in the eyes of his heirs.

נותן לה מעה כסף וכו': מאי אוכלת רב נחמן אמר אוכלת ממש רב אשי אמר תשמיש

§ The mishna teaches that he gives her a silver ma’a, and she eats with him from one Shabbat evening to the next. The Gemara asks: What is the meaning of the phrase: She eats, in this context? Rav Naḥman said: It means literally that she eats with him once a week. Rav Ashi said: This is referring to sexual relations.

תנן אוכלת עמו לילי שבת בשלמא למ"ד אכילה היינו דקתני אוכלת אלא למאן דאמר תשמיש מאי אוכלת לישנא מעליא כדכתיב (משלי ל, כ) אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי און

The mishna states: And she eats with him from Shabbat evening to Shabbat evening. Granted, according to the one who says that it means actual eating, this explanation is consistent with that which is taught: She eats. However, according to the one who says that it is referring to sexual relations, what is the meaning of: She eats? The Gemara explains: It is a euphemism, as it is written: “So is the way of an adulterous woman; she eats, and wipes her mouth, and says: I have done no wickedness” (Proverbs 30:20).

מיתיבי רשב"ג אומר אוכלת בלילי שבת ושבת בשלמא למ"ד אכילה היינו דקתני ושבת אלא למאן דאמר תשמיש תשמיש בשבת מי איכא והאמר רב הונא ישראל קדושים הן ואין משמשין מטותיהן ביום האמר רבא בבית אפל מותר:

The Gemara raises an objection: Rabban Shimon ben Gamliel says, disagreeing with the tanna of the mishna: She eats on Shabbat evening and on Shabbat. Granted, according to the one who says that it means actual eating, this explanation is consistent with that which is taught: And Shabbat, i.e., she dines with him also on the day of Shabbat. However, according to the one who says that it is referring to sexual relations, are there sexual relations on the day of Shabbat? But didn’t Rav Huna say: The Jewish people are holy and therefore do not engage in sexual relations during the day? The Gemara answers that Rava said: If they are in a dark house, it is permitted to engage in relations even during the day.

ואם היתה מניקה: דרש רבי עולא רבה אפיתחא דבי נשיאה אע"פ שאמרו אין אדם זן את בניו ובנותיו כשהן קטנים אבל זן קטני קטנים

§ The mishna teaches: And if she is nursing, the required amount is reduced from her earnings and is added to the sum she receives for her sustenance. Rabbi Ulla the Great taught at the entrance to the house of the Nasi: Although the Sages said that a person is not obligated to sustain his sons and daughters when they are young, still, he must sustain the very young ones.

עד כמה עד בן שש כדרב אסי דאמר רב אסי קטן בן שש יוצא בעירוב אמו

The Gemara asks: Until when are they considered very young? Until the age of six, in accordance with the opinion of Rav Asi, as Rav Asi said: A six-year-old minor may go out by means of his mother’s eiruv, if she prepared an eiruv on one side of the city. He is included in his mother’s eiruv rather than that of his father, as he is considered subordinate to his mother.

ממאי מדקתני היתה מניקה פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפין לה על מזונותיה מ"ט לאו משום דבעי למיכל בהדה ודלמא משום דחולה היא

The Gemara asks: From where is this halakha that Rabbi Ulla taught derived? The Gemara explains that it is derived from the fact that it teaches: If she is nursing, the required amount is reduced from her earnings and is added to the sum she receives for her sustenance. What is the reason for this? Is it not because the baby needs to eat together with her? This shows that a father is responsible to provide for his young child. The Gemara rejects this proof: But perhaps he increases her sustenance not due to the baby but because she is considered ill due to her weakness while nursing, in which case the obligation stems from his obligation to his wife, not to his child.

אם כן ליתני אם היתה חולה מאי אם היתה מניקה ודלמא הא קא משמע לן דסתם מניקות חולות נינהו איתמר אמר רבי יהושע בן לוי מוסיפין לה יין שהיין יפה לחלב:

The Gemara retorts: If so, let the mishna teach: If she was ill. What is the reason that it specifies: If she was nursing? The reason for this halakha must certainly be due to the child. The Gemara again rejects this answer: But perhaps the mishna teaches us this, that in an ordinary situation, nursing women are considered ill, and that a husband must increase the sustenance all the more so if his wife is actually ill. Consequently, this does not prove that a father is obligated to sustain his very young child. It was stated that Rabbi Yehoshua ben Levi said: Wine is added for a nursing woman, as wine is good for milk.הדרן עלך אף על פי

May we return to you chapter “Even though.”

מתני׳ מציאת האשה ומעשה ידיה לבעלה וירושתה הוא אוכל פירות בחייה בושתה ופגמה שלה

MISHNA: A lost object found by a wife and the wife’s earnings belong to her husband. And with regard to her inheritance, the husband enjoys the profits of this property in her lifetime. If she is humiliated or injured, the perpetrator is liable to pay compensation for her humiliation and her degradation, as relevant. This payment belongs to her.

רבי יהודה בן בתירא אומר בזמן שבסתר לה שני חלקים ולו אחד ובזמן שבגלוי לו שני חלקים ולה אחד שלו ינתן מיד ושלה ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות:

Rabbi Yehuda ben Beteira says: When it is an injury that is in a concealed part of the woman’s body, she receives two parts, i.e., two-thirds, of the payment for humiliation and degradation, and the husband receives one part, i.e., one-third, as the injury affects him as well. And when it is an injury that is in an exposed part of her body, he receives two parts, as he suffers public humiliation due to her condition, and she receives one part. His payment should be given to him immediately. And with her portion, land should be purchased with it, and he enjoys the profits of that property.

גמ׳ מאי קא משמע לן תנינא האב זכאי בבתו בקידושיה בכסף בשטר ובביאה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה מקבל את גיטה ואינו אוכל פירות בחייה נישאת יתר עליו הבעל שהוא אוכל פירות בחייה

GEMARA: The Gemara asks: What is the mishna teaching us? We already learned in a mishna (46b) that the father is entitled, in the case of his daughter, to authority over her betrothal, whether it is effected with money, with a document, or through sexual intercourse. Furthermore, as long as she is single, her father is entitled to any lost object that she finds, and to her earnings, and to effect nullification of her vows (see Numbers, chapter 30). Her father also receives her bill of divorce on her behalf, but he does not enjoy the profits of her property in her lifetime. If she is married, the rights of the husband are greater than his, as the husband enjoys the profits of her property in her lifetime. What, then, is the mishna teaching beyond that which was taught elsewhere?

בושתה ופגמה איצטריכא ליה פלוגתא דרבי יהודה בן בתירא ורבנן:

The Gemara answers: It was necessary for the tanna to mention the halakhot concerning compensation for her humiliation and her degradation, as ownership of these payments is subject to a dispute between Rabbi Yehuda ben Beteira and the Rabbis.

תני תנא קמיה דרבא מציאת האשה לעצמה רבי עקיבא אומר לבעלה אמר ליה השתא ומה העדפה

§ A tanna teaches a baraita before Rava: A lost object found by a wife belongs to her; Rabbi Akiva says it belongs to her husband. Rava said to that tanna: This baraita is puzzling. Now, if, with regard to the surplus of the wife’s earnings beyond the minimum sum stipulated by the Sages,

Ritva on Ketubot 65b:5ריטב"א על כתובות ס״ה ב:ה
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Ritva on Ketubot 65b:5"
Toggle Reader Menu Display Settings
65bס״ה ב

אמר אביי חמשין זוזי פשיטי ממאי מדקתני וכו' ובלא"ה נמי מצי למפשט מדרב יוסף דאמר בפ"ק דקדושין שכל כסף דדבריהם כסף מדינה הוא אלא שעדיפא ליה למיפשט מגופיה דמתני' ואפילו למ"ד דלא מודה בדרב יוסף והכין אורחא דתלמודא. כדי שלא תתנה על בעלה פירוש שאם תלבש בימי טהרתה מה שלובשה בימי נדתה תתננה עליו ואע"ג דאיהו אמר דלא חייש להא אין שומעין לו ובטלה דעתו אצל כל אדם:

אמר אביי נקטינן מותר בלאות ליורשין וכו' עד שתתגנה ותתגנה והנכון דה"ה למזונות אלמנה שהמותר ליורשים והא לא אצטריכא ליה לאביי לומר כיון דאפילו בחיי הבעל המותר לבעל (שאין) [שהן] ליורשים וזה ברור. וכן כתב הראב"ד ז"ל ואע"פ שבירושלמי אשכחן א' מזונות וא' בלאות אלמנה שלה טעותא היא או פליג אתלמודא דילן דאמרי' בהדיא בלאות אלמנה ליורשין ובנסחי דיוקאני גרסי שלהם וכן עיקר ודלא כדברי הראב"ד ז"ל שפירש שמותר מזונות אלמנה שלה:

אמר רבא אם היה בבית אפל מותר איכא למידק נהי דמותר בעת הצורך למה מחייבו רשב"ג בכך וי"ל דמיירי בטיילים או בפועלים שעונתם שתים בשבוע וסבר רשב"ג דאע"ג דקבל עליה להשרות ע"י שליש ותהא אוכלת עמו בליל שבת אין למעט לו מעונתה כל מה שאפשר ונותן לה שתי עונות לתשמיש ליל שבת ושבת ומסתברא כמ"ד אוכלת אף אוכלת ממש קאמר וה"ה דאיכא עונה ומשום הכי נקט לילי שבת דאי משום אכילה אף ביום השבת יש לו לאכול עמו דכבוד יום עדיף כדאי' בפרק ערבי פסחים:

אבל זן אותם קטני קטנים פי' חייב לזונם ואע"ג דלא אמיד דאי בדאמיד אפי' קטנים נמי כדאיתא בפרק אלמנה:

לאו משום דבעי למיכל בהדה. וא"ת אי משום הא ליתני בזמן שבנה עמה מאי אם היתה מניקה וי"ל דנקט מניקה משום דבעי למתני שפוחתין לה מעשה ידיה דליכא למימר הכי אלא במניקה:

מציאת האשה פרק ששה
גרסת רש"י ז"ל וירושתה הוא אוכל פירות בחייה ופי' רש"י ז"ל אם נפלה לה ירושה הוא אוכל פירות בחייה וא"ת ל"ל למיתני וירושתה לתני הוא אוכל פירות בחייה וכדקתני במתני' בפרק נערה יתר עליו הבעל שהוא אוכל פירות בחייה וי"ל דבעי לאשמעינן אגב אורחא דאפי' נפלה לה ירושה ממקום אחר לאחר שתנשא הוא אוכל פירות ואע"פ שלא היה דעתו עליה וה"ה [דהו"ל] למתני שנתנו לה אלא שנקט ירושה דשכיח טפי ועוד דאיכא מתנה שאינו אוכל פירות כגון שנתנו לה ע"מ שאין לבעל רשות בהן כך נ"ל ויש גורסין וירושתה והוא אוכל פירות בחייה ותרתי קאמר ויורשה והוא אוכל פירות בחייה וקשיא לן למה הקדים ירושה דלאחר מיתה לאכילת פירות דמחיים ולישנא דירושתה נמי לא דייק שפיר להאי פי' ותו אמאי לא אמרינן בגמרא דירושתה אתי לאשמעינן דלא תנן ליה ואע"ג דתנן לי' לקמן בפ' הכותב וכן בפרק יש נוחלין מ"מ לא תנן ליה במתני' דפ' נערה דפרכינן מינה ובעי למתנייה הכא אגב אידך ולא עוד אלא שבתוס' יש סיוע לפי' רש"י ז"ל דגרסי' יתר עליה הבעל שהוא אוכל פירות בירושתה בחייה משא"כ באב:

ה"ג בשתה ופגמה שלה וכן גורס ר"ח ז"ל אבל ר"ת גרס בשתה ופגמה שלו ולא נהירא דא"כ הל"ל בתלמודא בושתה ופגמה איצטריכא ליה למתנייא דהא לא תנן דהא מסתמא דכל היכא דלא תנן דהוה שלו הרי הוא בחזקת שלה ואלו אנן לא אמרינן בתלמודא אלא בשתה ופגמה קמ"ל פלוגתא דר' יהודא בן בתירה ורבנן ועוד אמאי לא תני לה במתני' יתר עליו הבעל דהא בשתה ופגמה אינו לאב כי אם באונס ומפתה משום דאי בעי פגים לה בביאה דמסר לה למנוול ומוכה שחין לכך חזר ר"ת וגורס כגרסת ר"ח ז"ל והא דלא קתני אלא דין בושת ופגם משום דצער פשיטא דדידה הוי דצער' לא זכי ליה רחמנא ושבת הרי היא תחת מעשה ידיה והנוטל מעשה ידיה זוכה בו וריפוי דרופא בעי מהוי ואי אמדנא לתמניא יומי ואסתיאות בסמא חריפא בחד יומא צערא דידה הוא ודידה הוה:

ר' יהודא אומר לה שני חלקים. פי' אתרוייהו קאי בין אבשת ובין אפגם מדאמרי' בתלמודא בשתה ופגמה אצטריכא ליה פלוגתא דר' יהודא ורבנן (אליבא) אלמא דבתרווייהו פליגי ואע"ג דבתוס' לא הזכיר אלא בושת בפ' תשיעי דב"ק חדא מינייהו נקט וכ"ש בפגמה שהוא מצטער בו יותר וכן פירש הרשב"א ז"ל: