Ketubot 111b:22כתובות קי״א ב:כב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Ketubot 111b:22"
Toggle Reader Menu Display Settings
111bקי״א ב
1 א

שאין בה סמיכה עמידה שיש בה סמיכה נוחה הימנה

without support, standing with a support, i.e. an object against which one can lean, is better than it.

2 ב

וכן אמרו יצחק ושמעון ואושעיא אמרו דבר אחד הלכה כר' יהודה בפרדות דתניא רבי יהודה אומר פרדה שתבעה אין מרביעין עליה לא סוס ולא חמור אלא מינה

And so too, the brothers said to Rabba: Yitzḥak, Shimon, and Oshaya all said the same statement: The halakha is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda with regard to female mules. As it is taught in a baraita that Rabbi Yehuda says: With regard to a female mule in heat, one may not mate a horse or a donkey with her, due to the prohibition against crossbreeding of livestock. Rather, one mates her with one of her kind, another mule.

3 ג

אמר רב נחמן בר יצחק יצחק זה רבי יצחק נפחא שמעון זה ר"ש בן פזי ואמרי לה ר"ל אושעיא זה רבי אושעיא ברבי

Rav Naḥman bar Yitzḥak said, in explanation of this last statement of Rabba’s brothers: Yitzḥak is to be identified with Rabbi Yitzḥak Nappaḥa; Shimon is Rabbi Shimon ben Pazi. And some say that he is Reish Lakish, i.e., Rabbi Shimon ben Lakish. Oshaya is Rabbi Oshaya the Distinguished.

4 ד

אמר ר' אלעזר עמי הארצות אינן חיים שנאמר (ישעיהו כו, יד) מתים בל יחיו וגו' תניא נמי הכי מתים בל יחיו יכול לכל ת"ל רפאים בל יקומו במרפה עצמו מדברי תורה הכתוב מדבר

§ Rabbi Elazar said: The common, uneducated people will not come alive in the future, as it is stated: “The dead live not” (Isaiah 26:14). In other words, those who were already considered dead in their lifetimes will not come back to life afterward either. This idea is also taught in a baraita: “The dead live not”; one might have thought that this is referring to everyone, i.e., none of the dead will live again. Therefore, the verse states: “The shades [refa’im] rise not” (Isaiah 26:14). This teaches that the verse is speaking of one who weakens [merapeh] himself from matters of Torah.

5 ה

א"ל ר' יוחנן לא ניחא למרייהו דאמרת להו הכי ההוא במרפה עצמו לעבודת כוכבים הוא דכתיב א"ל מקרא אחר אני דורש דכתיב (ישעיהו כו, יט) כי טל אורות טליך וארץ רפאים תפיל כל המשתמש באור תורה אור תורה מחייהו וכל שאין משתמש באור תורה אין אור תורה מחייהו

Rabbi Yoḥanan said to Rabbi Elazar: Their master, i.e. God, is not pleased that you say this of ordinary Jews. Rather, that verse is written about one who weakens himself and succumbs to idol worship. Those who commit this great sin do not merit to be resurrected in the future. Rabbi Elazar said to him: I teach it from a different verse, as it is written: “For Your dew is as the dew of light, and the earth shall bring to life the shades” (Isaiah 26:19). Rabbi Elazar explains: Anyone who uses the light of Torah, which is called the dew of light, the light of Torah will revive him; and anyone who does not use the light of Torah, the light of Torah will not revive him.

6 ו

כיון דחזייה דקמצטער א"ל רבי מצאתי להן תקנה מן התורה (דברים ד, ד) ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כולכם היום וכי אפשר לדבוקי בשכינה והכתיב (דברים ד, כד) כי ה' אלהיך אש אוכלה

Since Rabbi Elazar saw that Rabbi Yoḥanan was grieved over the distress of common, uneducated people, he said to him: My teacher, I have found for them a remedy from the Torah so that they will merit life in the World-to-Come, as it states: “But You who cleave to the Lord your God, are alive every one of you this day” (Deuteronomy 4:4). But is it possible to cleave to the Divine Presence? Isn’t it written: For the Lord your God is a devouring fire” (Deuteronomy 4:24)?

7 ז

אלא כל המשיא בתו לתלמיד חכם והעושה פרקמטיא לתלמידי חכמים והמהנה תלמידי חכמים מנכסיו מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה

Rather, this verse teaches that anyone who marries his daughter to a Torah scholar, and one who conducts business [perakmatya] on behalf of Torah scholars, by investing their money, and one who utilizes his wealth to benefit Torah scholars with his property in some other way, the verse ascribes him credit as though he is cleaving to the Divine Presence.

8 ח

כיוצא בדבר אתה אומר (דברים ל, כ) לאהבה את ה' אלהיך ולדבקה בו וכי אפשר לאדם לידבק בשכינה אלא כל המשיא בתו לתלמיד חכם והעושה פרקמטיא לתלמידי חכמים והמהנה תלמידי חכמים מנכסיו מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה

On a similar note, you say: The verse states: “To love the Lord your God, to hearken to His voice, and to cleave to Him” (Deuteronomy 30:20). But is it possible for a person to cleave to the Divine Presence? Rather, anyone who marries his daughter to a Torah scholar, and one who conducts business on behalf of Torah scholars, and one who utilizes his wealth to benefit Torah scholars with his property, the verse ascribes him credit as though he is cleaving to the Divine Presence.

9 ט

א"ר חייא בר יוסף עתידין צדיקים שמבצבצין ועולין בירושלים שנאמר (תהלים עב, טז) ויציצו מעיר כעשב הארץ ואין עיר אלא ירושלים שנאמר (מלכים ב יט, לד) וגנותי אל העיר הזאת

§ Rabbi Ḥiyya bar Yosef said: In the future, at the time of the resurrection of the dead, the righteous will burst forth and arise in Jerusalem, as it is stated: “And may they blossom out of the city like the grass of the earth” (Psalms 72:16), and the term “city” means nothing other than Jerusalem, as it is stated: “For I will defend this city” (II Kings 19:34).

10 י

וא"ר חייא בר יוסף עתידים צדיקים שיעמדו במלבושיהן ק"ו מחטה מה חטה שנקברה ערומה יוצאה בכמה לבושין צדיקים שנקברו בלבושיהן על אחת כמה וכמה

And Rabbi Ḥiyya bar Yosef said: In the future the righteous will stand up from their graves in their clothes. This is derived by an a fortiori inference from the example of wheat: Just as wheat, which is buried naked, i.e., the seed alone is planted, and yet it emerges from the ground with several layers of garb, including straw and chaff, in the case of the righteous, who are buried fully clothed, all the more so do they come out of the ground properly dressed.

11 יא

וא"ר חייא בר יוסף עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילת שנאמר (תהלים עב, טז) יהי פסת בר בארץ

And Rabbi Ḥiyya bar Yosef further said: In the future Eretz Yisrael will produce cakes [geluskaot] and fine wool clothing [meilat] that will grow from the ground, as it is stated: “Let abundant [pissat] grain [bar] be in the land” (Psalms 72:16). The term pissat is interpreted in a similar manner to ketonet passim, Joseph’s valuable clothing of many colors, while bar can mean bread.

12 יב

ת"ר יהי פסת בר בארץ בראש הרים אמרו עתידה חטה שתתמר כדקל ועולה בראש הרים ושמא תאמר יש צער לקוצרה תלמוד לומר (תהלים עב, טז) ירעש כלבנון פריו הקב"ה מביא רוח מבית גנזיו ומנשבה עליה ומשרה את סלתה ואדם יוצא לשדה ומביא מלא פיסת ידו וממנה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו

§ The Sages taught the following with regard to the verse “Let abundant [pissat] grain be in the land upon the top of the mountains” (Psalms 72:16). They said: In the future, wheat will rise up, and grow tall like a palm tree, and ascend to the top of the mountains. And lest you say that if wheat will grow this tall its reaper will suffer discomfort, the same verse states: “May his fruit rustle like Lebanon.” The Holy One, Blessed be He, will bring a wind from His treasury and blow across, and this will thereby induce the flour to fall from the stalks of wheat, and a person will go out to the field and bring back a palmful [pissat] of flour, from which he will provide his livelihood and the livelihood of the members of his household.

13 יג

(דברים לב, יד) עם חלב כליות חטה אמרו עתידה חטה שתהא כשתי כליות של שור הגדול ואל תתמה שהרי שועל קינן בלפת ושקלוהו ומצאו בו ששים ליטרין בליטרא של צפורי

It is stated: “With the kidney-fat of wheat” (Deuteronomy 32:14). The Sages said: In the future, each and every kernel of wheat will be as big as the two kidneys of the large ox. And do not be surprised that this is possible, as there was an incident involving a fox that nested inside a turnip, and they weighed this turnip, and they discovered that even discounting the space dug out by the fox, it still weighed sixty litra, as measured by the litra of Tzippori.

14 יד

תניא אמר רב יוסף מעשה בשיחין באחד שהניח לו אביו שלשה בדי חרדל ונפשח אחד מהן ונמצאו בו תשעה קבין חרדל ועציו סיככו בו סוכת יוצרין: אמר ר"ש בן תחליפא קלח של כרוב הניח לנו אבא והיינו עולים ויורדים בו בסולם

Similarly, it is taught in a baraita that Rav Yosef said: There was an incident which occurred in the village of Shiḥin, in Eretz Yisrael, involving one whose father had left him three branches of mustard, one of which broke. And they discovered on this one branch alone nine kav of mustard. And with the wood of its large branches they roofed a booth for artisans. Similarly, Rabbi Shimon ben Taḥlifa said: Father left us a cabbage stalk and we would go up and down on it with a ladder, due to its great height.

15 טו

(דברים לב, יד) ודם ענב תשתה חמר אמרו לא כעולם הזה העולם הבא העולם הזה יש בו צער לבצור ולדרוך העולם הבא מביא ענוה אחת בקרון או בספינה ומניחה בזוית ביתו ומספק הימנה כפטוס גדול ועציו מסיקין תחת התבשיל ואין לך כל ענבה וענבה שאין בה שלשים גרבי יין שנא' (דברים לב, יד) ודם ענב תשתה חמר אל תקרי חמר אלא חומר

§ It is stated: “And from the blood of the grape you drank foaming wine” (Deuteronomy 32:14). The Sages said: The World-to-Come is not like this world. In this world there is suffering involved in picking grapes and in pressing them. By contrast, in the World-to-Come one will bring one grape in a wagon or on a boat and set it down in a corner of his house and supply from it enough to fill about the amount of a large jug [pitus], and with its wood one will kindle a fire under a cooked dish. And every grape you have will produce no less than thirty full jugs of wine, each with the capacity of a se’a. As it is stated: “And from the blood of the grape you drank foaming wine [ḥamer].” Do not read this term as ḥamer; rather, read it as ḥomer, which is a measure equaling thirty se’a.

16 טז

כי אתא רב דימי אמר מאי דכתיב (בראשית מט, יא) אוסרי לגפן עירה אין לך כל גפן וגפן שבא"י שאין צריך עיר אחת לבצור (בראשית מט, יא) ולשורקה בני אתונו אין לך כל אילן סרק שבא"י שאינו מוציא משוי שתי אתונות ושמא תאמר אין בו יין ת"ל (בראשית מט, יא) כבס ביין לבושו ושמא תאמר אינו אדום ת"ל ודם ענב תשתה חמר

§ When Rav Dimi came from Eretz Yisrael to Babylonia, he said: What is the meaning of that which is written: “Binding his foal to the vine” (Genesis 49:11), which is interpreted as a prophecy for the future? It means that every grapevine you have in Eretz Yisrael requires a foal to carry the load of its harvest. The verse continues: “And his donkey’s colt to the choice vine [soreka].” The Gemara explains: Every barren [serak] tree you have in Eretz Yisrael will produce sufficient fruit in the future to load upon two donkeys. And lest you say that these trees do not contain wine, the same verse states: “He washes his garments in wine.” And lest you say that the wine is not red, the verse states: “And from the blood of the grape you drank foaming wine” (Deuteronomy 32:14).

17 יז

ושמא תאמר אינו מרוה ת"ל סותה ושמא תאמר אין בו טעם ת"ל חכלילי עינים מיין כל חיך שטועמו אומר לי לי ושמא תאמר לנערים יפה ולזקנים אינו יפה ת"ל ולבן שנים מחלב אל תיקרי לבן שינים אלא לבן שנים

And lest you say that this wine does not inebriate those who drink it, the verse states: “And his vesture [suto] in the blood of grapes” (Genesis 49:11). This verse indicates that these wines will induce [mesit] a state of drunkenness. And lest you say that this wine has no flavor, the verse states: “His eyes shall be red [ḥakhlili] with wine” (Genesis 49:12). This unusual term is read homiletically as follows: Each palate [ḥeikh] that tastes it says: This is for me, for me [li li]. And lest you say that the wine is good for the young but it is not good for the old, the verse states: “And his teeth white [leven shinayim] with milk” (Genesis 49:12). Do not read this expression as leven shinayim; rather, read it as leven shanim, one of years, i.e., an elderly person.

18 יח

פשטיה דקרא במאי כתיב כי אתא רב דימי אמר אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבונו של עולם רמוז בעיניך דבסים מחמרא ואחוי לי שיניך דבסים מחלבא

The Gemara asks: To what does the plain meaning of the aforementioned verse refer? When Rav Dimi came from Eretz Yisrael to Babylonia, he said: The congregation of Israel said before the Holy One, Blessed be He: Master of the Universe: Hint with Your eyes a love that is sweeter than wine, and show me Your teeth through a smile that is sweeter than milk.

19 יט

מסייע ליה לר' יוחנן דאמר ר' יוחנן טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר ולבן שנים מחלב אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים

The Gemara comments: This interpretation supports the opinion of Rabbi Yoḥanan. As Rabbi Yoḥanan said: One who whitens his teeth to his friend by smiling at him is better than one who gives him milk to drink, as it is stated: “And his teeth white [leven shinayim] with milk” (Genesis 49:12). Do not read this expression as leven shinayim; rather, read it as libbun shinayim, the whitening of teeth. Likewise, the phrase: With milk, can be read as: Than milk.

20 כ

רב חייא בר אדא מקרי דרדקי דר"ל הוה איפגר תלתא יומי ולא אתא כי אתא א"ל אמאי איפגרת

§ The Gemara relates further stories concerning the great bounty of Eretz Yisrael. Rav Ḥiyya bar Adda was a school teacher of Reish Lakish. On one occasion, Rav Ḥiyya bar Adda was delayed for three days and did not come to teach the children. When he finally came, Reish Lakish said to him: Why were you delayed?

21 כא

א"ל דלית אחת הניח לי אבא ובצרתי ממנה יום ראשון ג' מאות אשכולות אשכול לגרב יום שני בצרתי ג' מאות אשכולות שתי אשכולות לגרב יום שלישי בצרתי ממנה ג' מאות אשכולות שלש אשכולות לגרב והפקרתי יותר מחציה א"ל אי לאו דאיפגרת הוה עבדא טפי

Rav Ḥiyya bar Adda said to him: Father left me one branch of a grape vine, and I harvested from it on the first day three hundred grape clusters, and each cluster yielded a quantity of wine enough to fill a jug. On the second day I harvested another three hundred grape clusters, and every two clusters yielded enough wine to fill a jug. On the third day I once again harvested three hundred grape clusters, and every three clusters yielded enough to fill a jug, and I declared ownerless more than half of it. Reish Lakish said to him: Had you not delayed and thereby disrupted the Torah study of children, each grape cluster would have produced more wine. Due to your cancellation of Torah study, each cluster yielded progressively less.

22 כב

רמי בר יחזקאל איקלע לבני ברק חזנהו להנהו עיזי דקאכלן תותי תאיני וקנטיף דובשא מתאיני וחלבא טייף מנייהו ומיערב בהדי הדדי אמר היינו זבת חלב ודבש

§ Rami bar Yeḥezkel happened to come to Benei Berak. He saw those goats that were grazing beneath a fig tree, and there was honey oozing from the figs and milk dripping from the goats, and the two liquids were mixing together. He said: This is the meaning of the verse “A land flowing with milk and honey” (Exodus 3:8).

23 כג

א"ר יעקב בן דוסתאי מלוד לאונו שלשה מילין פעם אחת קדמתי בנשף והלכתי עד קרסולי בדבש של תאינים אמר ר"ל לדידי חזי לי זבת חלב ודבש של צפורי והוי שיתסר מילין אשיתסר מילין אמר רבה בר בר חנה לדידי חזי לי זבת חלב ודבש של כל ארץ ישראל

Rabbi Ya’akov ben Dostai said: There are three mil from Lud to Ono. Once I rose early in the morning and I walked in ankle-deep honey oozing from fig trees. Reish Lakish said: I myself saw a region called: The place flowing with milk and honey by Tzippori, and it was an area that covered sixteen by sixteen mil, 256 square mil. Rabba bar bar Ḥana said: I myself saw the region flowing with milk and honey of all Eretz Yisrael,