3:7ג׳:ז׳
1 א

ומה שכתב ומפני מה נדרים חלים על דברי מצוה ושבועות אין חלות וכו'. (שם ע''ב):