5:6ה׳:ו׳
1 א

העולה והאשם והשלמים וכו'. בשלשתן שנינו בפרק איזהו מקומן דמן טעון שתי מתנות שהן ד' ואיפליגו תנאי בפירושה ופסק כת''ק דאמר (דף נ''ג:) יכול יזרקנו זריקה אחת ת''ל סביב אי סביב יכול יקיפנו בחוט ת''ל וזרקו הא כיצד כמין ג''ם ופירש''י כמין ג''ם זורק כנגד הפינה מן הכלי והדם מתפשט לשתי רוחות הפינה והרי היא כמין ג''ם אות יונית עשויה ככ''ף פשוטה. ואע''ג דרב ושמואל פליגי התם ואתי שמואל כת''ק ומשמע דרב סבר דלית הלכתא כת''ק וא''כ לא ה''ל למיפסק כשמואל לגבי רב באיסורי י''ל דברייתא לא הוה שמיע לרב דאי הוה שמיע ליה לא הוה פליג את''ק.

2 ב

ומ''ש רבינו מחצי המזבח ולמטה. בריש קינים עולת בהמה למטה ואם שינה פסול פירוש למטה מחוט הסיקרא שחוגר באמצע המזבח:

3 ג

ומ''ש על קרן מזרחית צפונית וכו'. שם אהא דתנן בעולה דטעונה שתי מתנות שהן ארבע פירש''י שתי מתנות בקרן מזרחית צפונית ובקרן מערבית דרומית שכנגדה באלכסון והכי תנן במסכת תמיד בא לו לקרן מזרחית צפונית נותן מזרחה צפונה מערבית דרומית נותן מערבה דרומה וטעמא משום דקרן מזרחית דרומית לא היה לה יסוד כדאמרינן בשמעתין ועולה טעונה מתן דמה כנגד היסוד וכדרבינן לעיל.

4 ד

ומ''ש וה''ה לאשם. כלומר שגם הוא נאמר בו סביב בפ' צו.

5 ה

ומ''ש ושירי הדם נשפכים על גג היסוד הדרומי. שם (דף נ''ב) אמאי דכתיב בפר כהן משיח ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד מזבח העולה דריש דה''ק תן יסוד למזבח של עולה ופירש''י תן יסוד למזבח של עולה תן תורת שפיכת יסוד שירים להלכות מזבח של עולה שיהא המזבח טעון בעולה ובכל הדמים הניתנין עליו שפיכת שירים אל היסוד אם נשאר בכלי כלום כשזורק ממנו שתי זריקות לשתי קרנות ישפכנו ליסוד ומשום דבעולה לא כתיבי שפיכת שירים איצטריך למילף מהכא. ואמרינן תו התם השתא דכתיב אל יסוד מזבח העולה אגגו דיסוד ופירש''י השתא דכתיב אל יסוד המזבח יסוד שהוא דומה למזבח דהיינו גגו של יסוד: