271:30ער״א:ל׳
1 א

ל) ואם כבר נטל ידיו במים אחרונים או שאמר הב לן ונברך לכ"ע צריך לברך המוציא וגם בפה"ג. ח"א כלל ו' או' כ"ד. ומיהו עיין לעיל סי' קע"ט סעי' א' דבאכילה יש פלוגתא אם לא נטל ידיו רק שאמר הב לן ונברך וכתבנו שם או' ב' שאין לברך משום דק"ל סב"ל יעו"ש. והגם דהכא איכא ס"ס ספק שמא הלכה כמ"ד הב לן הוי היסח הדעת וצריך לברך וא"ת לומר הלכה כמ"ד דלא הוי היסח הדעת וא"צ לברך שמא הלכה כמ"ד הקידוש הוי הפסק וצריך לברך אפ"ה נראה דאין לברך דהא י"א דאפי' במקום דאיכא ס"ס אמרינן ספק ברכות להקל ואין לברך כמ"ש לעיל סי' ח"י או' ז' יעו"ש: