92:8צ״ב:ח׳
1 א

ח) שם. וכן אם נפל לתוך המרק או לחתיכות ולא נודע לאיזה חתיכה נפל נוער את הקדרה וכו' גם זה לשון הרמב"ם וכתב עליו הטור ואיני מבין דבריו שאם החתיכות כולן בתוך הרוטב מה צריך לנער ואם אינם ברוטב מה מועיל ניעור שמנער אח"כ עכ"ל וזהו שכתב בהגה ויש חולקין וכו' וטעמא דהרמב"ם כתב ב"י שאעפ"י שנפל בתוך המרק צריך לנער כדי שיתערב יפה יפה וכ"ש כשנפל לחתיכות שבתוך המרק שהוא צריך לנער עכ"ד. ולפ"ז משמע שנפל לתוך המרק או לחתיכות שכולם בתוך המרק ואפ"ה צריך לנער כדי שיתערב החלב יפה. ועוד יש כמה פירושים שפירשו בזה הפו' ולענין דינא כתב זב"צ או' ז' דאם החתיכות בתוך הרוטב כיון דאנו קבלנו הוראת מרן ז"ל בעינן למיחש לס' מרן ז"ל ואף אם החתיכות כולם בתוך הרוטב צריך לנער את הקדרה כולה עד שישוב ויתערב הכל כמ"ש בב"י מיהו ה"ד לכתחלה אבל בדיעבד אם לא ניער את הקדרה אפ"ה מותר כיון שהם בתוך הרוטב. ואם החתיכות הם חוץ לרוטב או אפי' מקצתם חוץ לרוטב הדין הוא כסברת מור"ם ז"ל דאע"ג שלא נודע איזה חתיכה היא אותה שנפלה עליה הטיפה אפ"ה אין להתיר אם לא דאיכא ס' כנגד הטיפה בכל חתיכה וחתיכה ואי איכא חתיכה דלית בה ס' נגד הטיפה והיא כולה חוץ לרוטב או אפי' מקצתה היא אסורה והכל מותר יעו"ש.