623:11תרכ״ג:י״א
1 א

יא) שם. כדי שישלים אותה סמוך לשקיעת החמה. היינו סוף שקיעה שהוא צאת הכוכבים כמ"ש התו' וכתב הב"ח עכשיו שנוהגין שממשיכין התפלה גם בלילה אין למחות בידם דסוברים כהרי"ף והרא"ש אך צריך ליזהר להתחיל בעוד היום גדול (אך לא קודם פלג המנחה. מ"ב בשה"צ או' ה' וכ"כ לעיל או' ז') וגם יאמר חרוז היום יפנה וכו' קודם הערב שמש דאל"כ דובר שקרים לפני ה' מ"א סק"א. ר"ז או' ד' דה"ח או' ב' ח"א כלל קמ"ה אות ל"ו. מ"ב או' ב' ואם כבר הגיע חשכת לילה לא יאמר יפנה אלא יאמר היום פנה השמש בא ופנה. ואם עדיין לא יצאו הכוכבים י"ל היום יפנה השמש יבא ויפנה. מט"א או' ז':