Joseph ibn Yahya on Daniel
1:1א׳:א׳
1 א

אמר העבד הקטן יוסף בן לאדוני הרב דון דוד בן הקדוש יוסף בן דוד בן יוסף בן שלמה בן הנגיד דוד בן גדליה בן שלמה בן הרב יוסף בן יהודה בן האדון דון יחייא משועי יהודה הרודים בעם גלות ירושלם אשר בספרד מלישבונה עיר ואם במלכות פורטוגאל. ראה ראיתי את עני עמי בני ישראל היושבים בארצות בני נכר הערים האל. הנושאים עיניהם אל הררי אל. לשאול עזרת הגאולה מאל. כי הוא הקרוב גואל. כי בהיותם בתוחלת ממושכה צועקים מתי יבואו תנחומות אל. כמעט נטוי רגליהם באמונת אל. כי מקוים למשפט והנה מספח. והנה מן הפחת יפול אל הפח. ותמיד סבום גם סבבום צרות לנפש מפח. וראשיהם וגופם ישפח. אשר על כן הסכמתי לבאר ספר דניאל. ראשי עם גולת אריאל. אשר נראה אליו האיש גבריאל. ועמד לנגדו השר מיכאל. ותפלתו על הגולה שמע אל. ופניו פנה אל פניאל. לבקש לדעת קץ כל בשר עד בוא יום הנורא מהמשיח הגואל. ונגלה אליו במשל וחידה. וכי אורך הגלות על כי בגדה יהודה. וגלתה מעוני ונשאו את רדידה. ונעה ונדה. על כי לא בקשה אנה פנה דודה. אשר הספר הזה ינחמנו. כי אשר שמע את תפלתו אז ישמע את תפלתנו. וישגיח וירחם עלינו. ויראה בענינו. וממנו נבין כי יש קץ לצרות. אף כי נעלם ידיעתו בעין השכל לראות. כי הוא מסודות ה׳ הנסתרות. וגם הסכמתי לבאר ספר עזרא ודברי הימים. המלמדנו תועלת מדעות ולמודים בהשגות האמתיות וענינים רבים ונכבדים. ובמדות והתכונות המשובחות מהנגידים. ובשכר ועונם לצדיק יש ומורדים. בספור דורות עולם הנחמדים. אשר ישרישונו באמונת החידוש ומה׳ הגמילות חסדים. ובאמונת ביאת הגואל לעניים מרודים. עם ה׳ השרידים כאשר בא לישראל בימי דניאל ועזרא החסידים. בגלות בבל לכל העובר על הפקודים. אשר ספר דניאל אנשי כנסת הגדולה כתבוהו. ואוכל מתוך פסולת בררוהו. ועזרא כתב ספרו וספר דברי הימים אשר במעלה גבהו. ושלשתם ברוח הקדש נכתבו בימים ההם ובעת ההוא. ומה׳ אשאל העזר בפירושם. אשר אורחותי שם בפרושי בזאת תורת האשם למען האדמה לא תשם. אודך ביושר לבב בלמדי משפטי צדקך. בשפתי ספרתי כל משפטי פיך. את חקיך אשמור אל תעזבני עד מאד.

2 ב

הפרשה הא׳
בשנת שלש וגו׳ ספר כי בשנה הג׳ למלכות יהויקים מלך יהודה שהיה מלך תקיף ועם תקיף. וכבר היה מוחזק במלכותו אשר החזיק בו שלש שנים אשר בסכום השלישיי יוקח החזקה בכל דבר. כי ביאת נבוכדנצר היה בשנה הרביעית למלכות יהויקים אחרי תום השלישי. כאשר קרה שהסכים לבוא נבוכדנצר על ירושלם שהיה דבר קשה בכל הג׳ גבולים היינו בהעתקתו מהמה שממנו והוא אומרו בא נבוכדנצר ירושלם. ובהמה שבין והוא אומרו ויצר עליה. ובהמה שאליו והוא אומרו ויתן ה׳ בידו את יהויקי׳ וכל בית האלהים כי לולי עזרת ה׳ לנבוכדנצר לא היה יכול לכבוש ירושלם לרוב גבורת בני יהודה. מה שהמלך יהויקים וגדוליו אשר נתן ה׳ בידו הביאם ארץ שנער המקום שהיה בית אלהיו שמה כי בל אלהיו היה בבבל וכאומרו הכתוב ופקדתי על בל בבבל. והכלים הביאם בית אוצר אלהיו וכל זה לשבח ושם ותהלה אליו בחושבו כי זו כוחו לאלהיו וכי עזרתו שוה אליו בנצחון ההוא.