24aכ״ד א

ידעין הויתון מה דהוינא עבד לכון באפיהון א"ר שמעון בן לקיש דיברו דברים כלפי למעלן (במדבר י״ג:ל״א) כי חזק הוא ממנו אמרו כביכול לא יכול להון. ר' לוי בשם ר' לוי בשם ר' חמא בר חנינא (ירמיהו י״א:ט״ז) לקול המולה גדלה לקול המולה הגדולה שאמרת' הצית אש עליה ורעו דליותיו. תני ר' יוסי אומר יום שחרב הבית היה מוצאי שבת ומוצאי שמיטה ומשמרתו של יהויריב בט' באב וכן בשני בזה ובזה היו הלוים עומדין על הדוכן ואמרין (תהילים צ״ד:כ״ג) וישב עליהם את אונם וברעתם יצמיתם יצמיתם ה' אלהינו. ר' שמעון בן לקיש בעא קומי ר' יוחנן מהו לומר שיר בלא נסכים א"ל נישמעינה מן הדא דתני בזה ובזה היו הלוים עומדין על הדוכן ואומרים וישב עליהם את אונם וגו'. ר' אבהו אמר איתפלגון ר' יוחנן ורשב"ל ר' יוחנן אמר אומרים שיר בלא נסכים רשב"ל אמר אין אומרים שיר בלא נסכים. התיב ר' יוחנן לרשב"ל והתני בזה ובזה היו הלוים עומדים על הדוכן ואומרים וישב עליהם את עונם א"ל רשב"ל מה את שמע מינה א"ל מאחר שאלו נסכים היו זמנו של שיר היה ר' יוחנן אמר שירו של יום רשב"ל אמר שירו של אתמול. א"ר לוי יהויריב גברה מירון קרתה מסרביי מסר בייתא לשנאייא. א"ר ברכיה יהויריב יה הריב עם בניו על שמרו וסרבו בו. ידעיה עמוק ציפורים ידע יה עצה עמוקה שבלבם והגלם לציפורין: נלכדה ביתר. ר' הוה דרש עשרין וארבעה עבדין (איכה ב׳:ב׳) בלע ה' ולא חמל ור' יוחנן דרש אשיתין. ור' יוחנן יתיר על ר' אלא ע"י דרבי הוה סמיך לחרבן בית מקדשא הוה תמן סבין נהירין והוה דרש ואינין בכין ומשתתקין וקיימין לון. תני א"ר יהודה בן ר' אלעאי ברוך ר' היה דורש (בראשית כ״ז:כ״ב) הקול קול יעקב והידים ידי עשו קולו של יעקב צווח ממה שעשו לו ידי עשו בביתר. תני ר' שמעון בן יוחי עקיבה ר' היה דורש (במדבר כ״ד:י״ז) דרך כוכב מיעקב דרך כוזבא מיעקב. ר' עקיבה כד הוה חמי בר כוזבה הוה אמר דין הוא מלכא משיחא א"ל ר' יוחנן בן תורתא עקיבה יעלו עשבים בלחייך ועדיין בן דוד לא יבא. א"ר יוחנן קול אדריינוס קיסר הורג בביתר שמונים אלף ריבוא. א"ר יוחנן שמונים אלף זוג של תוקעי קרנות היו מקיפין את ביתר וכל אחד ואחד היה ממונה על כמה חיילות והיה שם בן כוזבה והיה לו מאתים אלף מטיפי אצבע. שלחו חכמים ואמרו לו עד אימתי אתה עושה את ישראל בעלי מומין אמר להן וכי היאך איפשר לבדקן. אמרו לו כל מי שאינו רוכב על סוסו ועוקר ארץ מן לבנון לא יהיה נכתב באיסרטיא שלך היו לו מאתים אלף כך ומאתים אלף כך וכד דהוה נפק לקרבא הוה אמר ריבוניה דעלמא לא תסעוד ולא תכסוף (תהילים ס׳:י״ב) הלא אתה אלהים זנחתנו ולא תצא בצבאותינו שלש שנים ומחצה עשה אדריינוס מקיף על ביתר. והוה ר' אלעזר המודעי יושב על השק ועל האפר ומתפלל בכל יום ואומר רבון העולמים אל תשב בדין היום אל תשב בדין היום בעא אדריינוס מיזל ליה. אמר ליה חד כותיי לא תיזיל לך דאנא חמי מה מיעבד ומשלים לך מדינתא עאל ליה מן ביבא דמתינתא עאל ואשכח רבי אלעזר המודעי קאים מצלי. עבד נפשיה לחיש ליה בגו אודניה חמוניה בני מדינתא ואייתוניה גבי בן כוזבא. אמרון ליה חמינן ההן סבא משתעי לחביבך אמר ליה מה אמרת ליה ומה אמר לך אמר ליה אנא אמר לך מלכא קטל לי ואי לא אנא אמר לך את קטל יתי טב לי מלכא קטל יתי ולא את אמר ליה אמר לי דאננא משלים מדינתאי. אתא גבי רבי אלעזר המודעי אמר ליה מה אמר לך הדין כותייא אמר ליה לא כלום מה אמרת ליה א"ל לא כלום

Ya'adin Ma'aydin Ma'Davin worked for the Epiphany, R 'Shimon Ben Lakish spoke to M'Malan (Numbers 13: 11) that he was stronger than he supposedly could not say. R. Levi named R. Levi named R. Hama Bar Hanina (Jeremiah 11: 16) The voice of the hubbub grew to the great hubbub that you said set fire to it and shattered its varicose veins.Tani R. Yossi says the day the house sword was Saturday night and Shmita night and Yahavirib's guard on T. Babb as well as two in this and that were leveled On the pulpit and Amarin (Psalm 23:23) and sitting on them and on their merits their inner selves Gd our God. Rabbi Shimon Ben Lishish in Comi Rabbi Yochanan What is it to say a song we would not agree with Nishmaina from the religious in this and that was halevi They stand on the stand and say and sit down on Unm and Goo. Rabbi Abhu said with a speech about Rabbi Yohanan and Rashbaal Rabbi Yohanan say a song without consent Rashbaal said do not say a song without consent. Rabbi Yohanan wrote to Rashabal and Tani on this and that, and the Levites were standing on the stand and saying their tribute to Rashabal what they heard from Mina, since these were agreed to be the time of a song. Yesterday's poem said: "Levi Yehiorib's son, Miron, received a message from Serbian in a scathing message. Rabbi Yehuirib Ye quarreled with his sons for guarding and refusing him. Knowledge of deep birds Ye knew deep advice in their hearts and embodied to Zippurin: captured more. Rabbi Hava demanded Asherin and four Abedin (Acts 2: 2), the Lord swallowed no mercy. Yochanan demanded Ashitin. And Yochanan would permit Rabbi but by the derby Haveh thick to ruin the Temple, Hush Tamin Sabine Nahirin, and Hashem Dashin and Inin Bachin and Shatkin and Kaimin Lun. Tani R. Yehuda Ben R. Alai Baruch R. would require (Genesis 26: 29) the voice of Jacob and his hands by Esau Jacob's voice squealing from what they did by Esau in Beitar. Tani Rabbi Shimon Bar Yochai said: My teacher, Rabbi Akiva, would expound on the verse "A Star has risen from Jacob." When Rabbi Akiva would see Bar Kusba (Bar Kochba) he would say, 'that is the King the Messiah.' Rabbi Yochanan ben Torta said to him: Akiva! Grass will grow on your cheeks and the son of David will not yet have come! . Sir John Cole Adrianus Caesar kills eighty thousand more rebuilders. Sir John eighty thousand of a pair of fund-raisers rounded out Betar and each one was in charge of several soldiers and there was a false son and he had two hundred thousand finger tips. Send wise men and tell him until when do you make Israel my mum told them and that it allowed you to check. He was told that anyone who does not ride his horse and a landlord from Lebanon will not be written in your Isertia, he had two hundred thousand and two hundred thousand and a faded heart issued to the Lord said that Ribonia Delma And you will not go out in our armies for three years and a half, Comprehensive Edrinus did more. And this is the conscious Rabbi Elazar sitting on the sack and on the ashes and praying every day and telling the world ruler Do not sit in judgment today Do not sit in judgment today in Ara Adrienus Mizel Lia. Said Leia Moneti will not neglect you, my mother-in-law what is working and complement you with the state of Ala Leia from Biba Demtinata Ala and forgetful Rabbi Elazar Modi Kai Shady. Her soul slave whispered in the state of Goh Odnya Hamunya people of the state and Ayatonia Gabi ben Kuzba. Amaron Lia Khamin, your great grandfather said to Lia what did you say to Lia and what did you say to Lia please tell me Malka Katali me and if not please tell you Katali Yati Ati Gabi Rabbi Elazar Modi told Lia what did you say, Kuteya told Lia nothing what did you say Lia nothing

the Sabbath, as soon as there is on it a dry spot as large as a sela’, he has committed a breach of the

Sabbath laws.1 Thereupon R. Jose b. Abin asked him: Why does not the Master add, ‘and between

the fins’? He replied : Are you not aware that R. Jose b. Abin had [already] stated this? [The former]

retorted: I am R. Jose b. Abin. Thereupon R. Ashi enquired: Did you not frequent the discourses of

R. Jose of Yokereth? He replied: Yes. R. Ashi then asked him: Why did you leave him, Sir, and

come here? He replied: How could the man who showed no mercy to his son and daughter show

mercy to me?

What happened to his son? Once R. Jose had day-labourers [working] in the field; night set in and

no food was brought to them and they said to his son, ‘We are hungry’. Now they were resting under

a fig tree and he exclaimed: Fig tree, fig tree, bring forth thy fruit that my father's labourers may eat.

It brought forth fruit and they ate. Meanwhile the father came and said to them, Do not bear a

grievance against me; the reason for my delay is because I have been occupied up till now on an

errand of charity. The labourers replied, May God satisfy you even as your son has satisfied us.

Whereupon he asked: Whence? And they told him what had happened. Thereupon he said to his son:

My son, you have troubled your Creator to cause the fig tree to bring forth its fruits before its time,

may you too be taken hence before your time!

What happened to his daughter? He had a beautiful daughter. One day he saw a man boring a hole

in the fence so that he might catch a glimpse of her. He said to the man, What is [the meaning of]

this? And the man answered: Master, if I am not worthy enough to marry her, may I not at least be

worthy to catch a glimpse of her? Thereupon he exclaimed: My daughter, you are a source of trouble

to mankind; return to the dust so that men may not sin because of you. He also had an ass. When it

was hired out for the day [the people who hired it] would place, in the evening, the hire on its back

and the ass would make its way home to its master. If, however, the money was too much or too

little, it would not go. One day a pair of sandals were left on its back and the ass would not move

until they were removed and only then did it proceed.

Whenever the collectors of charity caught sight of R. Eleazar b. Birtah2 they would hide

themselves from him, because he was in the habit of giving away to them all that he had. One day he

was going to the market to buy a trousseau for his daughter. When the collectors of charity caught

sight of him they hid themselves from him. He ran after them and said to them: I adjure you, [tell

me] on what mission are you engaged? And they replied: [The marriage of] an orphaned pair. He

said to then: I swear, they must take precedence over my daughter. And he took all that he had and

gave to them. He was left with one zuz and with this he bought wheat which he deposited in the

granary. When his wife returned house she asked her daughter, What did your father bring home?

She replied, He has put in the granary all that he had bought. She thereupon went to open the door of

the granary and she found that it was so full of wheat that the wheat protruded through the hinges of

the door-socket and the door would not open on account of this. The daughter then went to the

Beth-Hamidrash and said to him [her father], Come and see what your Friend has done for you.

Whereupon he said to her, l swear,3 they shall be to you as devoted property, and you shall have no

more right to share in them than any poor person in Israel.4

R. Judah the Prince5 ordained a fast and he prayed but no rain fell. He thereupon exclaimed: What

a great difference there is between, Samuel the Ramathite6 and Judah the son of Gamaliel! Woe to

the generation that finds itself in such plight! Woe to him in whose days this has happened. He felt

very grieved and rain fell. Once the House of the Patriarch ordained a fast and did not inform either

R. Johanan or Resh Lakish. In the morning, however, they did notify them. Resh Lakish then said to

R. Johanan, But we have not undertaken the fast on the previous evening.7 The latter replied: We are

subject to their ordinances.

Once the House of the Patriarch ordained a fast and no rain fell. Thereupon Oshaiah, the youngest

of the college scholars,8 expounded the verse, Then it shall be, if it be done in error by the

congregation.9 This can be compared to a bride who lives in the house of her father. So long as her

eyes10 are beautiful her body needs no examination; should, however, her eyes be bleared then her

body needs examination. Thereupon the servants of the Patriarch came and put a scarf around his

neck and tortured him. Whereupon the people of the city cried out, Leave him alone; us also he

insults but since we see that whatever he does is for the sake of Heaven, we say nothing to him and

we leave him alone, so you too leave him alone.

Once Rabbi ordained a fast and no rain fell. Thereupon ‘Ilfa (some say, R. Ilfi),[stepped down

before the ark and] recited [the prayer], ‘He causeth the wind to blow’, and the wind blew. [He

continued], ‘He causeth the rain to fall’, and rain fell. Rabbi then asked him, What is your special

merit? He replied: I live in a poverty-stricken remote place where wine for Kiddush and Habdalah11

is unobtainable but I take the trouble to procure for myself wine for Kiddush and Habdalah and thus

help also others to fulfil their duty.

Once Rab came to a certain place and decreed a fast but no rain fell. The Reader then stepped

down at his request before the ark and recited, ‘He causeth the wind to blow’, and the wind blew; [he

continued], ‘He causeth the rain to fall’, and rain fell. Rab thereupon asked him, What is your special

merit? The latter replied: I am a teacher of young children and I teach the children of the poor as

well as those of the rich; I take no fees from any who cannot afford to pay; further, I have a fishpond

and any boy who is reluctant [to learn] I bribe with some of the fishes from it12 and thereby appease

him so that he becomes eager to learn.

Once R. Nahman ordained a fast and he prayed but no rain fell. He thereupon said, ‘Take Nahman

and throw him down from the wall to the ground’.13 He felt greatly dejected and then rain came .

Rabbah once decreed a fast . He prayed but no rain came. Thereupon the people remarked to him:

When Rab Judah ordained a fast rain did fall. He replied: What can l do? Is it because of studies? We

are superior to him, because in the time of R. Judah all studies were concentrated on