ד Daleth, the fourth letter of the Alphabet; it interchanges dialectically with ז, e.g. זב, דב; with צ, e.g. אֶדְבַּע, אֶצְבַּע.—ד eliminated in אוּנָּא = אוּדְנָא, קַמָּא = קַדְמָא.