כֹּהֵן m. (b. h.; כהן , v. כּוּן; cmp. b. h. כַּן) [standing, stationed,] officer, esp. priest. Yoma 6ᵃ, a. fr. כ׳ גדול (abbr. כ"ג) high priest, כ׳ הדיוט ordinary priest. Meg. I, 9 כ׳ משוח an anointed high priest, contrad. to מרובה בגדים a high priest distinguished only by his robes (but not anointed, as in the days of the Second Temple). Ib. כ׳ משמש officiating highpriest, כ׳ שעבר a substitute of the high priest no longer required, ex-substitute. Hor. III, 8 ממזר … קודם לכ"ג ע"ה a bastard who is a scholar has the precedence of an ignorant high priest; a. v. fr.—Pl. כֹּהֲנִים. Yeb. 86ᵇ, a. e. בכ"ד מקומות נקראו הכ׳ וכ in twenty four Biblical passages the priests are designated as Levites; a. v. fr.—תּוֹרַת כֹּהֲנִים (abbr. ת"כ) Torath Kohănim, a) name of the third book of Moses, Leviticus. Kidd. 33ᵃ. Lev. R. s. 7 מפני מה … בת"כ why do we, in teaching children, commence with Leviticus? a. e.—b) name of an halachic commentary to Leviticus, also named Sifra. Yeb. 72ᵇ; a. fr.—Fem. כֹּהֶנֶת, כּוֹהֶ׳ a priest’s daughter or wife. Ḥull. 131ᵇ, sq.—Keth. IV, 8 ובכ׳ and in the case of a priest’s wife. Ib. VII, 1, sq. (70ᵃ) ובכ׳ Mish. a. Y. ed. (Bab. ed. ובכהן). Ib. 71ᵃ; a. fr.—Pl. כֹּהֲנוֹת, כּוֹהֲ׳. Ber. 44ᵃ. Yeb. III, 10 אם היו כ׳ (Y. ed. כוה׳) if they are daughters of priests; a. e.