Siman 92צ״ב
1 א

דין יין בחותם אחד. הורה רבי קיימא [לן] כר׳ אליעזר ביין מותר בחותם אחד ‏ובחביות של עץ שלנו מתיר רבי בחותם אחד וכיון דטעמא הוא משום דלא טרח ומזייף ולא ‏תלינן טעמא מפני שהוא של חרס ואינו יכול לעשות בו נקב אחר הכי נמי איכא למימר לא ‏טרח ומזייף ומותר בחותם אחד שעל פי החבית. הלכה למעשה הורה רבי יין נסך ממש ‏חבית בחבית מותר בהנאה חוץ מדמי אותה חבית אבל יין ביין שלו מותר (כ״ב ב׳) בהנאה ‏חוץ מדמי אותה היין וכן הלכה.‏