Siman 91צ״א
1 א

גוי שהוציא הברזא. מעשה בגוי שהוציא הברזא מן החבית בשוגג שלא היה ‏בקי בענין היהודים ולא החזיר הברזא לתוך החבית והתיר רבי לשתות מה שבתוך החבית ‏ובלבד שיהא הברזא קצרה ולא תצא הברזא חוץ מעובי החור תוך החבית דאם כן משכשך ‏ליה כשמנענעה להוציא והוה ליה יין נסך ולנצוק חבור לא חיישינן דבכי האי גוונא ליכא ‏נצוק חבור כדמוכח בעבודה זרה ומה שנפל למטה ודאי אסור דהא קא נגע ואף על פי ‏שלא נתכוין לנסך אסור בשתיה וכדאמרינן בעבודה זרה ההוא דהוה סליק לדיקלא ונחת ‏לולבא בידיה ונגע לולבא ביין ואסרי ליה בשתיה אבל אם בא גוי ונגע ביין ולא נתכוין לשום ‏נגיעת יין שלא היה יודע אם היה יין אם לאו מותר אפילו בשתיה. כמדומה לי טעה המפרש ‏וזו אינה ראיה לכאן דההוא מעשה דרבי יוחנן בן ארזא לאו נגיעה הווי אלא כחו שלא ‏בכוונה ובהאי דרבי יוחנן בן ארזא ורבי יוסי בן נהוראי דהווי יתבי ושתי חמרא אתא האי ‏גברא ואמרו ליה תא אשקיין דשלא נתכוון גוי דחמרא היא לבתר דרמי חמרא לגוי איגלאי ‏מילתא דגוי ושרייה למשתי ההיא דאמרינן אי סלקא דעתך רבנן כי הני חמרא שתו ואמרו ‏ליה תא אשקיין אלמא דבשלא נתכוון לשם יין מותר.‏