Siman 9ט׳
1 א

ריחים של ברזל. שקורין מולני״ר צריכין טבילה דמתכות שלהן עיקר ולא אמרו אלא בכלי מתכות וכלי סעודה וכמעשה שהיה במדין שאותה טבילה בין חדשים בין ישנים אבל אם ישראל עשאן אפי׳ חדשים אין צריכין טבילה כל שכן אם היו שלו ישנים ולבנן באור ולהוציא מאותן המצריכין טבילה לכלים לאחר געולן לפסח.