Siman 89פ״ט
1 א

מי תותים. רבי אוסר מי תותים של גוים לשתות אלא אם כן ישראל רואהו ‏בשעה שמוציאו מן החבית וכן נהגו גאוני לותיר לפי שהגוי מערב בו יין בשעה שמוציאו מן ‏החבית כדי להוסיף עליו ויהא דבר חשוב בעיני המקבל ואין לחוש שמא מתחלת ערב בו יין ‏בעודו בחבית שוב אינו יכול להצניעו שהיין מפיגו ומקרישו ודבר בדוק הוא וכשישראל ‏מקבלו מן הגוי ומשגרו לדורן בימים טובים ואין רבי חושש אחר שום יהורי לבדוק בשום ‏אסור והתר דלא נחשדו ישראל על כך דקדושים הן.‏