Siman 82פ״ב
1 א

ראש ורגלים. ההוא ראש ורגלים של כבש שנתבשלו בפרור ונמלח הראש ‏והרגלים לא נמלחו ושאלו את ר׳ ואמרו שאף היתה מבושלת אצל הפרור מלא בשר והיה ‏השמש ממרח בכף הפרור והקדירה ואמר ר׳ שהכל אסור ואף בשר הקדירה שהדם ‏האיברים בבשר הרגלים מידי דהוה אבשר בעלמא ולשער בכפות ששים אי אפשר שמאחר ‏שדם בלוע בבשר הוו להו לרגלים לכל חד חתיכה דאיסורא הילכך הכל אסור. (כ״א א׳)‎.‎