Siman 80פ׳
1 א

דין קיבה. על הקיבה אמר לנו רבי שהחלב שבתוכו מלוח ביותר ומלוח הרי ‏הוא כרותח ושואב מעור הקיבה טעם הבשר ועושה החלב כלו חתיכה דאסורא ולאחר זמן ‏אמר לנו ר׳ דאפילו קיבה לבדה בלא חלב שנמלחה עם עורה אוסר הגבינה דאינו כפרש ‏בעלמא דהא תניא קיבה שבשלה בחלבה אסורה מפני שנכנס במעיה ועוד תנן כשרה ‏שינקה מן הטרפה קיבתה אסורה אלמא לאו פרשא היא ומבטיל נמי לא בטיל דהא ‏פסיקנא הלכתא בפסחים כרב אליבא דרב יהודה דאמר מין במינו לא בטל.‏