Siman 79ע״ט
1 א

שוק מבושל. מעשה שנתבשל השוק שיש בו גידים ושומן מגיד הנשה עם ‏שאר בשר ולא ננקר והתיר רבי אף על פי שאותן גידים מגיד הנשה מתפרשין משום ‏דקיימא לן אין בגידין בנותן טעם והשומן שבו אינו אוסר השוק ומותר לפי שהרוטב מבטל ‏השוק דאף על גב דהלכה כרבי יהודה דמין במינו לא בטיל מודה ר׳ יהודה דמין במינו ודבר ‏אחר סלק את מינו כמי שאינו ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו.‏