Siman 77ע״ז
1 א

א. דין תרנגול. שוב הובא לפני רבינו תרנגול אחד שנשבר לו עצם הירך ולא ‏סמוך לצומת הגידין והכשירו רבי הואיל ולא היה יוצא העצם חוץ לבשר ואפילו (כ׳ א׳) יצא ‏אם בשר חופה את רוב עוביו כשר אבל אם נשבר סמוך לחיבורו של עצם השוק מקום ‏שצומתין שם הגידין צריך בדיקה שלא יהא מנותק אחר הגידין ויבדקו אם ימצאו כלן ‏הגידין שהם ששה עשר כשרה ואם לאו טרפה.‏

2 ב

ב. דין חלב מחובר. חלב מחובר בחתיכה ונמלח עמה אפילו כל שהוא עושה ‏כל החתיכה כולה נבילה לפי שמין במינו הוא ואינו בטל.‏