Siman 71ע״א
1 א

לצלות כבד. ר׳ היה מונע לבניו ולבנותיו שלא לצלות (לבשל) לב של בהמה ‏או כבד עם שאר בשר בשפוד אחד מפני שדם הכבד מטפטף על הבשר ואף על פי שצלוי ‏הוא אין בו איסור אבל רבינו הקדוש נוהג כל מעשיו לשם שמים.‏