Siman 70ע׳
1 א

בשערים דרב האיי. אין סומכין על דבריו של גוי לא לאסור ולא להתר, לאסור מאותה ‏ששנינו בשמועה אחרונה דיבמות גוי שהביא פירות וכו׳ לא אמר כלום לא נתכוין זה אלא ‏להשביח מקחו. ולא להתיר מדרב דאמר בשר כיון שנתעלם מן העין אסור.‏