Siman 68ס״ח
1 א

דין כבד. וששאלתם על הכבד כך הוא דינו אם הוא מחובר לעוף ובשלו העוף ‏עצמו נעשה נבילה ואוסר כל החתיכות כולן ושיעורו של עוף בששים דכחתיכה עצמה ‏נעשה נבילה דמיא ואם הוא תלוש שיעורו של כבד עצמו בששים דלא כמחובר אף העוף ‏מותר מבחוץ ירכו ואגפיו על פני כולן מותרין באכילה וקולף הכבד מבפנים על כל סביביו ‏יפה יפה וזורקו והשאר מותרות משום דמידב דאיב כדאמרינן כבדא עלוי בשרא דיעבד אין ‏לכתחילה לא ויש מחמירין בדבר והרבה דברים יש שמותרים ואחרים נהגו בהן איסור ואין ‏אדם רשאי להתירן בפניהם כדי שלא יבא הדבר לידי קלקול ולעשות סייג לדבר בין כך ‏ובין כך או מלאהו לקרבים אף על פי שתלוש הכבד מגוף העוף ודאי אסור.‏