Siman 66ס״ו
1 א

ר׳ יצחק ב״ר יהודה לבן דודו ר׳ מנחם בן מכיר. דין ריאה. וששאלתם על הריאה שנוקבין ‏אותה ואינה מבצבצת טרפה דאמר רבינא האי אטום בריאה וכו׳ אי מבצבצא כשרה ואם ‏לאו טרפה ומה שקורין פולמונייר״א זאת היא ריאה שנפוחה מאליה ודבוקה בדופן כולה או ‏חציה וכשמפרקין אותה יש אטמות וכשנופחין באטימות אינה מבצבצת טרפה.‏