Siman 65ס״ה
1 א

ר׳ יצחק ב״ר יהודה לרבינו שלמה ב״ר יצחק על נקור הצבי והאיל על ידי מעשה שהיה וכבר ‏הייתי יושב בביתו זכור לטוב ונקרו לו איל לצורך סעודת בתו וראיתי שלא נקרו מן הירך כי ‏אם גיד הנשה בלבד ורבינו היה מתעסק בדברים אחרים ולא הרגיש בדבר ולבי היה נוקף ‏כי אם אומרה (לא) כמורה הלכה בפני רבו ואם לאו אומרה יבא הדבר לידי תקלה ושאלתי ‏את רבינו בלשון שאלה אסור שומן של גיד הנשה אם נוהג בחיה או לא ואמר לי ודאי נוהג ‏בחיה ישראל קדושים נהגו בו אסור בין בבהמה בין בחיה ושאר גידין האסורין משום חלב ‏אין צריכין ליטול מן החיה כי אם אותן האסורין משום דם וצוה למנקר לנקר ירך של (י״ח ‏ב׳) חיה כדרך שמנקרין של בהמה.‏