Siman 63ס״ג
1 א

דין כחל. על הכחל אני משיבו לא שמעתי קורעו ומוציא את חלבו להתירו עם ‏בשר לא לכתחילה ולא לדיעבר אלא להתירו בפני עצמו אבל כחל שנתבשל עם בשר ‏אוסר בששים כשאר כל אסורין שבתורה וכן הלכה רווחת בין שהוא כחל מניקה בין שהוא ‏כחל שאינה של מניקה לא חלקו בדבר משום גזרה וצריך לחטט שיניו אם בא לאכול בשר ‏אחריו.‏